หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

basic weather api


weather.js
function write(str){
  document.write(str);
} 
function writeln(str){
  write(str);
  write("<br/>");
}
function image(str){
  writeln("<img src='" + str + "'/>");
}
jQuery(document).ready(function($) {
  $.ajax({
    url: "http://api.wunderground.com/api/YOUR_API_KEY/geolookup/conditions/forecast/lang:TH/q/Bangkok.json",
    dataType: "jsonp",
    success: function(jsonResult) {
      writeln("เมือง : " + jsonResult['location']['city']);
      writeln("ประเทศ : " + jsonResult['location']['country_name']);
      writeln("อักษร ประเทศ : " + jsonResult['location']['country']);
      writeln("ละติจูด : " + jsonResult['location']['lat']);
      writeln("ลองจิจูด : " + jsonResult['location']['lon']);
      writeln("วันนี้วัน : " + jsonResult['current_observation']['local_time_rfc822']);
      writeln("อุณหภูมิ : " + jsonResult['current_observation']['temperature_string']);
      writeln("สภาพอากาศ : " + jsonResult['current_observation']['weather']);
      writeln("-----------------------------------------------------------");

      $.each(jsonResult['forecast']['txt_forecast']['forecastday'],function(index, value){
        writeln("วัน : " + value['title']);
        image(value['icon_url']);
        writeln("พยากรณ์ : " + value['fcttext_metric']);
        writeln("-----------------------------------------------------------");
      });
    }
  });
});
weather.html
<html>
  <head>
    <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.1/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="js/weather.js"></script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
เรียนรู้ได้ที่ : http://www.wunderground.com/

นี่คือ json pattern ที่รับมาได้ครับ
{
  "response": 
  {
    "version": "0.1",
    "termsofService": "http://www.wunderground.com/weather/api/d/terms.html",
    "features": 
    {
      "geolookup": 1,
      "conditions": 1,
      "forecast": 1
    }
  }, 
  "location": 
  {
    "type":"INTLCITY",
    "country":"TH",
    "country_iso3166":"TH",
    "country_name":"ประเทศไทย",
    "state":"",
    "city":"กรุงเทพมหานคร",
    "tz_short":"ICT",
    "tz_long":"Asia/Bangkok",
    "lat":"13.75000000",
    "lon":"100.51667023",
    "zip":"00000",
    "magic":"16",
    "wmo":"48456",
    "l":"/q/zmw:00000.16.48456",
    "requesturl":"global/stations/48456.html",
    "wuiurl":"http://www.wunderground.com/global/stations/48456.html",
    "nearby_weather_stations": 
    {
      "airport": 
      {
        "station": 
        [ 
          {
            "city":"Don Muang", 
            "state":"", 
            "country":"Thailand", 
            "icao":"VTBD", 
            "lat":"13.91666698", 
            "lon":"100.59999847" 
          },
          { 
            "city":"Bangkok (Don Mueang)", 
            "state":"", 
            "country":"TH", 
            "icao":"VTBD", 
            "lat":"13.90999985", 
            "lon":"100.59999847" 
          },
          { 
            "city":"Bangkok (Suvarnabhumi)", 
            "state":"", 
            "country":"TH", 
            "icao":"VTBS", 
            "lat":"13.36999989", 
            "lon":"100.98000336" 
          }
        ]
      },
      "pws": 
      {
        "station": 
        [
          {
            "neighborhood":"Sala Thammasop",
            "city":"Thawi Watthana",
            "state":"Bangkok",
            "country":"THAILAND",
            "id":"IBANGKOK24",
            "distance_km":14,
            "distance_mi":8
          }
        ]
      }
    }
  }, 
  "current_observation": 
  {
    "image": 
    {
      "url":"http://icons-ak.wxug.com/graphics/wu2/logo_130x80.png",
      "title":"Weather Underground",
      "link":"http://www.wunderground.com"
    },
    "display_location": 
    {
      "full":"กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย",
      "city":"กรุงเทพมหานคร",
      "state":"",
      "state_name":"ประเทศไทย",
      "country":"TH",
      "country_iso3166":"TH",
      "zip":"00000",
      "latitude":"13.75000000",
      "longitude":"100.51667023",
      "elevation":"11.00000000"
    },
    "observation_location": 
    {
      "full":"Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok",
      "city":"Sala Thammasop, Thawi Watthana",
      "state":"Bangkok",
      "country":"THAILAND",
      "country_iso3166":"TH",
      "latitude":"13.793689",
      "longitude":"100.394722",
      "elevation":"3 ft"
    },
    "estimated": 
    {
 
    },
    "station_id":"IBANGKOK24",
    "observation_time":"Last Updated on มิถุนายน 8, 8:39 PM ICT",
    "observation_time_rfc822":"Fri, 08 Jun 2012 20:39:14 +0700",
    "observation_epoch":"1339162754",
    "local_time_rfc822":"Fri, 08 Jun 2012 20:39:57 +0700",
    "local_epoch":"1339162797",
    "local_tz_short":"ICT",
    "local_tz_long":"Asia/Bangkok",
    "local_tz_offset":"+0700",
    "weather":"มีเมฆคลุมเป็นส่วนใหญ่",
    "temperature_string":"84.8 F (29.3 C)",
    "temp_f":84.8,
    "temp_c":29.3,
    "relative_humidity":"74%",
    "wind_string":"From the ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ at 1.8 MPH Gusting to 4.7 MPH",
    "wind_dir":"ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้",
    "wind_degrees":203,
    "wind_mph":1.8,
    "wind_gust_mph":"4.7",
    "wind_kph":2.9,
    "wind_gust_kph":"7.6",
    "pressure_mb":"1003",
    "pressure_in":"29.62",
    "pressure_trend":"0",
    "dewpoint_string":"76 F (24 C)",
    "dewpoint_f":76,
    "dewpoint_c":24,
    "heat_index_string":"94 F (34 C)",
    "heat_index_f":94,
    "heat_index_c":34,
    "windchill_string":"NA",
    "windchill_f":"NA",
    "windchill_c":"NA",
    "feelslike_string":"94 F (29.3 C)",
    "feelslike_f":"94",
    "feelslike_c":"29.3",
    "visibility_mi":"6.2",
    "visibility_km":"10.0",
    "solarradiation":"",
    "UV":"0",
    "precip_1hr_string":"0.00 in ( 0 mm)",
    "precip_1hr_in":"0.00",
    "precip_1hr_metric":" 0",
    "precip_today_string":"0.00 in (0 mm)",
    "precip_today_in":"0.00",
    "precip_today_metric":"0",
    "icon":"mostlycloudy",
    "icon_url":"http://icons-ak.wxug.com/i/c/k/nt_mostlycloudy.gif",
    "forecast_url":"http://www.wunderground.com/global/stations/48456.html",
    "history_url":"http://www.wunderground.com/history/airport/IBANGKOK24/2012/6/8/DailyHistory.html",
    "ob_url":"http://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/getForecast?query=13.793689,100.394722"
  },
  "forecast":
  {
    "txt_forecast": 
    {
      "date":"7:00 AM ICT",
      "forecastday": 
      [
        {
          "period":0,
          "icon":"tstorms",
          "icon_url":"http://icons-ak.wxug.com/i/c/k/tstorms.gif",
          "title":"วันศุกร์",
          "fcttext":"พายุฟ้าคะนอง. สูงสุด 99F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศใต้. Chance of Precip. 70%.",
          "fcttext_metric":"พายุฟ้าคะนอง. สูงสุด 37C. Wind Speed: 15-25 km/h. Wind Direction: ทางทิศใต้. Chance of Precip. 70%.",
          "pop":"70"
        },
        {
          "period":1,
          "icon":"cloudy",
          "icon_url":"http://icons-ak.wxug.com/i/c/k/cloudy.gif",
          "title":"วันศุกร์ตอนกลางคืน",
          "fcttext":"พายุฟ้าคะนอง. ต่ำสุด 77F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 60%.",
          "fcttext_metric":"พายุฟ้าคะนอง. ต่ำสุด 25C. Wind Speed: 15-20 km/h. Wind Direction: ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 60%.",
          "pop":"60"
        },
        {
          "period":2,
          "icon":"chancetstorms",
          "icon_url":"http://icons-ak.wxug.com/i/c/k/chancetstorms.gif",
          "title":"วันเสาร์",
          "fcttext":"มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. สูงสุด 97F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 40%.",
          "fcttext_metric":"มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. สูงสุด 36C. Wind Speed: 15-25 km/h. Wind Direction: ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 40%.",
          "pop":"40"
        },
        {
          "period":3,
          "icon":"chancetstorms",
          "icon_url":"http://icons-ak.wxug.com/i/c/k/chancetstorms.gif",
          "title":"วันเสาร์ตอนกลางคืน",
          "fcttext":"มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. ต่ำสุด 79F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 50%.",
          "fcttext_metric":"มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. ต่ำสุด 26C. Wind Speed: 15-20 km/h. Wind Direction: ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 50%.",
          "pop":"50"
        },
        {
          "period":4,
          "icon":"chancetstorms",
          "icon_url":"http://icons-ak.wxug.com/i/c/k/chancetstorms.gif",
          "title":"วันอาทิตย์",
          "fcttext":"มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. สูงสุด 95F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 60%.",
          "fcttext_metric":"มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. สูงสุด 35C. Wind Speed: 15-25 km/h. Wind Direction: ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 60%.",
          "pop":"60"
        },
        {
          "period":5,
          "icon":"chancetstorms",
          "icon_url":"http://icons-ak.wxug.com/i/c/k/chancetstorms.gif",
          "title":"วันอาทิตย์ตอนกลางคืน",
          "fcttext":"มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. ต่ำสุด 77F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 50%.",
          "fcttext_metric":"มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. ต่ำสุด 25C. Wind Speed: 15-20 km/h. Wind Direction: ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 50%.",
          "pop":"50"
        },
        {
          "period":6,
          "icon":"chancetstorms",
          "icon_url":"http://icons-ak.wxug.com/i/c/k/chancetstorms.gif",
          "title":"วันจันทร์",
          "fcttext":"มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. สูงสุด 95F. Wind Speed: 10-15 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 30%.",
          "fcttext_metric":"มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. สูงสุด 35C. Wind Speed: 15-20 km/h. Wind Direction: ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 30%.",
          "pop":"30"
        },
        {
          "period":7,
          "icon":"mostlycloudy",
          "icon_url":"http://icons-ak.wxug.com/i/c/k/mostlycloudy.gif",
          "title":"วันจันทร์ตอนกลางคืน",
          "fcttext":"มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. ต่ำสุด 79F. Wind Speed: 5-15 mph. Wind Direction: ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 20%.",
          "fcttext_metric":"มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง. ต่ำสุด 26C. Wind Speed: 10-20 km/h. Wind Direction: ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้. Chance of Precip. 20%.",
          "pop":"20"
        }
      ]
    },
    "simpleforecast": 
    {
      "forecastday": 
      [
        {
          "date":
          {
            "epoch":"1339167600",
            "pretty":"10:00 PM ICT on June 08, 2012",
            "day":8,
            "month":6,
            "year":2012,
            "yday":159,
            "hour":22,
            "min":"00",
            "sec":0,
            "isdst":"0",
            "monthname":"มิถุนายน",
            "weekday_short":"Fri",
            "weekday":"วันศุกร์",
            "ampm":"PM",
            "tz_short":"ICT",
            "tz_long":"Asia/Bangkok"
          },
          "period":1,
          "high": 
          {
            "fahrenheit":"99",
            "celsius":"37"
          },
          "low": 
          {
            "fahrenheit":"77",
            "celsius":"25"
          },
          "conditions":"พายุฟ้าคะนอง",
          "icon":"tstorms",
          "icon_url":"http://icons-ak.wxug.com/i/c/k/tstorms.gif",
          "skyicon":"cloudy",
          "pop":70,
          "qpf_allday": 
          {
            "in": 0.31,
            "mm": 7.9
          },
          "qpf_day": 
          {
            "in": 0.14,
            "mm": 3.6
          },
          "qpf_night": 
          {
            "in": 0.11,
            "mm": 2.8
          },
          "snow_allday": 
          {
            "in": 0,
            "cm": 0
          },
          "snow_day": 
          {
            "in": 0,
            "cm": 0
          },
          "snow_night": 
          {
            "in": 0,
            "cm": 0
          },
          "maxwind": 
          {
            "mph": 14,
            "kph": 22,
            "dir": "ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้",
            "degrees": 231
          },
          "avewind": 
          {
            "mph": 10,
            "kph": 16,
            "dir": "ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้",
            "degrees": 219
          },
          "avehumidity": 69,
          "maxhumidity": 84,
          "minhumidity": 53
        },
        {
          "date":
          {
            "epoch":"1339254000",
            "pretty":"10:00 PM ICT on June 09, 2012",
            "day":9,
            "month":6,
            "year":2012,
            "yday":160,
            "hour":22,
            "min":"00",
            "sec":0,
            "isdst":"0",
            "monthname":"มิถุนายน",
            "weekday_short":"Sat",
            "weekday":"วันเสาร์",
            "ampm":"PM",
            "tz_short":"ICT",
            "tz_long":"Asia/Bangkok"
          },
          "period":2,
          "high": 
          {
            "fahrenheit":"97",
            "celsius":"36"
          },
          "low": 
          {
            "fahrenheit":"79",
            "celsius":"26"
          },
          "conditions":"มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง",
          "icon":"chancetstorms",
          "icon_url":"http://icons-ak.wxug.com/i/c/k/chancetstorms.gif",
          "skyicon":"cloudy",
          "pop":40,
          "qpf_allday": 
          {
            "in": 0.06,
            "mm": 1.5
          },
          "qpf_day": 
          {
            "in": 0.04,
            "mm": 1.0
          },
          "qpf_night": 
          {
            "in": 0.04,
            "mm": 1.0
          },
          "snow_allday": 
          {
            "in": 0,
            "cm": 0
          },
          "snow_day": 
          {
            "in": 0,
            "cm": 0
          },
          "snow_night": 
          {
            "in": 0,
            "cm": 0
          },
          "maxwind": 
          {
            "mph": 14,
            "kph": 22,
            "dir": "ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้",
            "degrees": 197
          },
          "avewind": 
          {
            "mph": 11,
            "kph": 18,
            "dir": "ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้",
            "degrees": 206
          },
          "avehumidity": 72,
          "maxhumidity": 78,
          "minhumidity": 52
        },
        {
          "date":
          {
            "epoch":"1339340400",
            "pretty":"10:00 PM ICT on June 10, 2012",
            "day":10,
            "month":6,
            "year":2012,
            "yday":161,
            "hour":22,
            "min":"00",
            "sec":0,
            "isdst":"0",
            "monthname":"มิถุนายน",
            "weekday_short":"Sun",
            "weekday":"วันอาทิตย์",
            "ampm":"PM",
            "tz_short":"ICT",
            "tz_long":"Asia/Bangkok"
          },
          "period":3,
          "high": 
          {
            "fahrenheit":"95",
            "celsius":"35"
          },
          "low": 
          {
            "fahrenheit":"77",
            "celsius":"25"
          },
          "conditions":"มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง",
          "icon":"chancetstorms",
          "icon_url":"http://icons-ak.wxug.com/i/c/k/chancetstorms.gif",
          "skyicon":"mostlycloudy",
          "pop":60,
          "qpf_allday": 
          {
            "in": 0.39,
            "mm": 9.9
          },
          "qpf_day": 
          {
            "in": 0.22,
            "mm": 5.6
          },
          "qpf_night": 
          {
            "in": 0.15,
            "mm": 3.8
          },
          "snow_allday": 
          {
            "in": 0,
            "cm": 0
          },
          "snow_day": 
          {
            "in": 0,
            "cm": 0
          },
          "snow_night": 
          {
            "in": 0,
            "cm": 0
          },
          "maxwind": 
          {
            "mph": 13,
            "kph": 21,
            "dir": "ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้",
            "degrees": 203
          },
          "avewind": 
          {
            "mph": 11,
            "kph": 18,
            "dir": "ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้",
            "degrees": 201
          },
          "avehumidity": 74,
          "maxhumidity": 79,
          "minhumidity": 50
        },
        {
          "date":
          {
            "epoch":"1339426800",
            "pretty":"10:00 PM ICT on June 11, 2012",
            "day":11,
            "month":6,
            "year":2012,
            "yday":162,
            "hour":22,
            "min":"00",
            "sec":0,
            "isdst":"0",
            "monthname":"มิถุนายน",
            "weekday_short":"Mon",
            "weekday":"วันจันทร์",
            "ampm":"PM",
            "tz_short":"ICT",
            "tz_long":"Asia/Bangkok"
          },
          "period":4,
          "high": 
          {
            "fahrenheit":"95",
            "celsius":"35"
          },
          "low": 
          {
            "fahrenheit":"79",
            "celsius":"26"
          },
          "conditions":"มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง",
          "icon":"chancetstorms",
          "icon_url":"http://icons-ak.wxug.com/i/c/k/chancetstorms.gif",
          "skyicon":"mostlycloudy",
          "pop":30,
          "qpf_allday": 
          {
            "in": 0.09,
            "mm": 2.3
          },
          "qpf_day": 
          {
            "in": 0.06,
            "mm": 1.5
          },
          "qpf_night": 
          {
            "in": 0.03,
            "mm": 0.8
          },
          "snow_allday": 
          {
            "in": 0,
            "cm": 0
          },
          "snow_day": 
          {
            "in": 0,
            "cm": 0
          },
          "snow_night": 
          {
            "in": 0,
            "cm": 0
          },
          "maxwind":
          {
            "mph": 12,
            "kph": 19,
            "dir": "ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้",
            "degrees": 224
          },
          "avewind": 
          {
            "mph": 10,
            "kph": 16,
            "dir": "ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้",
            "degrees": 221
          },
          "avehumidity": 65,
          "maxhumidity": 80,
          "minhumidity": 52
        }
      ]
    }
  }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น