หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

java socketServer Socket
package com.blogspot.na5cent.serverSocket;

import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public class MyServerSocket {

  private static final int SERVER_POTH = 8888;

  public static void main(String[] args) {
    ServerSocket server = null;
    try {
      server = new ServerSocket(SERVER_POTH);
      System.out.println("wating for connect...");
      while (true) {
        Socket sock = server.accept();
        System.out.println("client connected");
        System.out.println(sock.getInetAddress());
        System.out.println(sock.getPort());
        System.out.println("------------------------------");
        new Thread(new listener(sock)).start();
      }
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      try {
        server.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(MyServerSocket.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }
}

class listener implements Runnable {

  private Socket sock;
  private DataInputStream inputStream = null;
  private DataOutputStream outputStream = null;

  public listener(Socket sock) {
    this.sock = sock;
  }

  @Override
  public void run() {
    try {
      while (true) {
        inputStream = new DataInputStream(sock.getInputStream());
        outputStream = new DataOutputStream(sock.getOutputStream());
        outputStream.writeUTF("Hello client, i am server");
        outputStream.flush();
        System.out.println(inputStream.readUTF());
        try {
          Thread.sleep(500);
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(listener.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(listener.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        sock.close();
        inputStream.close();
        outputStream.close();
        System.out.println("resource closed");
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(listener.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }
}


Client Socket
package com.blogspot.na5cent.clientSocket;

import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.net.Socket;
import java.net.UnknownHostException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public class MyClientSocket {

  private static final int SERVER_POTH = 8888;
  private static final String SERVER_IP = "localhost";
  private static Socket sock;
  private static DataInputStream inputStream = null;
  private static DataOutputStream outputStream = null;

  public static void main(String[] args) {
    try {
      sock = new Socket(SERVER_IP, SERVER_POTH);
      System.out.println(sock.getInetAddress());
      System.out.println(sock.getPort());
      System.out.println("------------------------------");
      while (true) {
        inputStream = new DataInputStream(sock.getInputStream());
        outputStream = new DataOutputStream(sock.getOutputStream());
        System.out.println(inputStream.readUTF());
        outputStream.flush();
        outputStream.writeUTF("Hello server, i am client");
        try {
          Thread.sleep(500);
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(MyClientSocket.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    } catch (UnknownHostException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      try {
        sock.close();
        inputStream.close();
        outputStream.close();
        System.out.println("resource closed");
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(MyClientSocket.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }
}


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น