หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

Sub Query Qriteria JPA Eclipse Link + Spring Data : Java

เข้าใจ Dynamic Query Qriteria JPA Eclipse Link + Spring Data : Java : http://na5cent.blogspot.com/2012/09/dynamic-query-qriteria-jpa-eclipse-link.html

JPA Repositories
SELECT s 
FROM Staff s 
WHERE s.staffId NOT IN(
  SELECT u.staffId 
  FROM User u 
  WHERE u.disabled = false
)
Specification
...
...
...
  public static Specification<Staff> notInUser() {
    return new Specification<Staff>() {
      @Override
      public Predicate toPredicate(Root<Staff> root, CriteriaQuery<?> query, CriteriaBuilder cb) {
        
        //(1)
        //create sub query จาก query object
        //[SELECT u.staffId WHERE u.disabled = false] 
        //และบ่งบอกว่าสิ่งที่เราจะ select นั้น จะ return ออกมาเป็น type อะไร 
        //เช่นในที่นี้ sub query จะ return เป็น staffId(String type)
        Subquery<String> sq = query.subquery(String.class);

        //(2)
        //ใช้ sub query create sub root คือ root ข้างในที่เราจะอ้างถึง ซึ่งก็คือ User นั่นเอง
        //การ create sub root ต้องใช้ sub query object สร้างเท่านั้น ใช้ query object สร้างไม่ได้
        //[FROM User u]
        Root<User> user = sq.from(User.class);

        //(3)
        //บอกว่าจะ select field ข้อมูลอะไร โดยจะต้องมี type ตรงกับที่ระบุไว้ตอน create sub query 
        //ในที่นี้คือ staffId(String type) 
        //[SELECT u.staffId]
        sq.select(user.get(User_.staffId));

        //(4)
        //สร้างเงื่อนไขการ select ภายใน sub query 
        //[WHERE u.disabled = false]
        Predicate equal = cb.equal(user.get(User_.disabled), false);
        
        //(5)
        //sub query => [SELECT u.staffId FROM User u WHERE u.disabled = false]
        sq.where(equal);
         
        //(6)
        //return statement
        //[WHERE s.staffId NOT IN (sub query)] 
        return cb.not(cb.in(root.get(Staff_.staffId)).value(sq));
      }
    };
  }
...
...
...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น