หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

config cookie ให้กับ java web application

JSP (JavaServer Pages)
...
...
  alert("${pageContext.request.session.id}");
...
...


ที่ web.xml

...
...
...
  <session-config>
    <session-timeout>
      30
    </session-timeout>
    <cookie-config>
      <name>ASGRILEID</name>
      <path>/</path>
      <comment>expire 30 minute</comment>
      <http-only>true</http-only>
      <secure>false</secure>
      <max-age>1800</max-age>      
    </cookie-config>
  </session-config>
...
...
...
        การจัดเรียง attribute cookie จะต้องเรียงแบบนี้เท่านัั้น  ห้ามสลับไปสลับมา  ไม่งั้นจะ run application ไม่ผ่าน

cookie-config

1. name : ตั้งว่าอะไรก็ได้  ซึ่งมันจะมาแทน (replace) JSESSIONID
2. path : เป็น path ของ cookie นั้น
3. comment
4. http-only : ให้ cookie นี้ใช้ได้กับ http เท่านั้น
5. secure : บอกว่าเป็น http (false) หรือ https (true)
6. max-age : cookie expire หน่วยเป็น วินาที (second)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น