หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Map [Many to One and One to Many] : JPA

Table UserForum
...
...
...

@Table(name = "USER_FORUM")
@Entity
public class UserForum implements Serializable {

  @Id
  @TableGenerator(name = "UserForum_GEN", table = "WEBBOARD_SEQ", pkColumnName = "NAME", valueColumnName = "VALUE", pkColumnValue = "USER_FORUM")
  @GeneratedValue(generator = "UserForum_GEN", strategy = GenerationType.TABLE)
  @Column(name = "USER_FORUM_ID")
  private Integer id;
  @Version
  private Integer version;
  //information
  private String userName;
  private String password;
  private String fullName;
  private String email;
  private String image;
  @Temporal(javax.persistence.TemporalType.TIMESTAMP)
  private Date joinDate;
  //join
  @ManyToMany
  @JoinTable(name = "ANSWER",
  joinColumns = {
    @JoinColumn(name = "USER_FORUM", referencedColumnName = "USER_FORUM_ID")},
  inverseJoinColumns = {
    @JoinColumn(name = "CATEGORY", referencedColumnName = "CATEGORY_ID")})
  private List<Category> categories;
  @OneToMany(mappedBy = "owner")
  private List<Post> posts;
  @OneToMany(mappedBy = "owner")
  private List<Comment> comments;

  ...
  ...
  ...
}
Table CATEGORY
...
...
...

@Table(name = "CATEGORY")
@Entity
public class Category implements Serializable {

  @Id
  @TableGenerator(name = "Category_GEN", table = "WEBBOARD_SEQ", pkColumnName = "NAME", valueColumnName = "VALUE", pkColumnValue = "CATEGORY")
  @GeneratedValue(generator = "Category_GEN", strategy = GenerationType.TABLE)
  @Column(name = "CATEGORY_ID")
  private Integer id;
  @Version
  private Integer version;
  //information
  @Column(name = "CATEGORY_NAME")
  private String categoryName;
  //join
  @ManyToMany(mappedBy = "categories")
  private List<UserForum> answers;
  @OneToMany(mappedBy = "category")
  private List<Post> posts;

  ...
  ...
  ...
}
Table POST
..
..
..

@Table(name = "POST")
@Entity
public class Post implements Serializable {

  @Id
  @TableGenerator(name = "Post_GEN", table = "WEBBOARD_SEQ", pkColumnName = "NAME", valueColumnName = "VALUE", pkColumnValue = "POST")
  @GeneratedValue(generator = "Post_GEN", strategy = GenerationType.TABLE)
  @Column(name = "POST_ID")
  private Integer id;
  @Version
  private Integer version;
  //information
  private String title;
  private String content;
  @Temporal(javax.persistence.TemporalType.TIMESTAMP)
  private Date postDate;
  @ManyToOne
  private Category category;
  @OneToMany(mappedBy = "post")
  private List<Comment> comments;
  @ManyToOne
  private UserForum owner;
  private boolean hiddenPost;
  private boolean closePost;

  ...
  ...
  ...
}
Table COMMENT
...
...
...

@Table(name = "COMMENT")
@Entity
public class Comment implements Serializable {

  @Id
  @TableGenerator(name = "Comment_GEN", table = "WEBBOARD_SEQ", pkColumnName = "NAME", valueColumnName = "VALUE", pkColumnValue = "COMMENT")
  @GeneratedValue(generator = "Comment_GEN", strategy = GenerationType.TABLE)
  @Column(name = "COMMENT_ID")
  private Integer id;
  @Version
  private Integer version;
  //information
  private String content;
  @ManyToOne
  private Post post;
  @ManyToOne
  private UserForum owner;
  @Temporal(javax.persistence.TemporalType.TIMESTAMP)
  private Date commentDate;
  
  ...
  ...
  ...
}