หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Lazy load primefaces

xml
     
<p:dataTable value="#{startupForumMB.categorys}"
       var="category"
       rows="25"
       lazy="true"
       sortBy="#{category.id}"
       sortOrder="ASCENDING"
       rowIndexVar="counter"
       paginator="true"
       paginatorPosition="bottom"
       paginatorTemplate="{CurrentPageReport} {FirstPageLink} {PreviousPageLink} {PageLinks} {NextPageLink} {LastPageLink} {RowsPerPageDropdown}"
       rowsPerPageTemplate="5,10,15,25,50">
  <p:column headerText="No.">
    <h:outputText value="#{counter + 1}"/>
  </p:column>
  <p:column headerText="category">
    <h:outputText value="#{category.categoryName}"/>
  </p:column>
</p:dataTable>
managed bean
package com.blogspot.na5cent.controller;

import javax.annotation.PostConstruct;
import javax.faces.bean.ManagedBean;
import javax.faces.bean.RequestScoped;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import com.blogspot.na5cent.lazy.CategoryLazy;

/**
 *
 * @author Redcrow
 */
@ManagedBean
@RequestScoped
public class StartupForumMB {

  private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(StartupForumMB.class);
  //information
  private CategoryLazy categorys;

  @PostConstruct
  public void postContruct() {
    reset();
  }

  private void reset() {
    categorys = new CategoryLazy();
  }

  public CategoryLazy getCategorys() {
    return categorys;
  }

  public void setCategorys(CategoryLazy categorys) {
    this.categorys = categorys;
  }
}

lazy class
package com.blogspot.na5cent.lazy;

import java.util.List;
import java.util.Map;
import org.primefaces.model.LazyDataModel;
import org.primefaces.model.SortOrder;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.data.domain.Page;
import org.springframework.data.domain.PageRequest;
import org.springframework.data.domain.Sort;
import com.blogspot.na5cent.model.Category;
import com.blogspot.na5cent.service.CategoryService;
import com.blogspot.na5cent.util.JSFSpringUtils;

/**
 *
 * @author Redcrow
 */
public class CategoryLazy extends LazyDataModel<Category> {
  //log

  static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(CategoryLazy.class);
  private List<Category> categorys;
  private long totalElements;
  //services
  private CategoryService categoryService = JSFSpringUtils.getBean(CategoryService.class);


  public CategoryLazy() {
  }

  @Override
  public Category getRowData(String id) {
    for (Category cate : categorys) {
      if (cate.getId().toString().equals(id)) {
        return cate;
      }
    }

    return null;
  }

  @Override
  public Object getRowKey(Category cate) {
    return cate.getId();
  }

  @Override
  public void setRowIndex(final int rowIndex) {
    if (rowIndex == -1 || getPageSize() == 0) {
      super.setRowIndex(-1);
    } else {
      super.setRowIndex(rowIndex % getPageSize());
    }
  }

  @Override
  public List<Category> load(int first, int pageSize, String sortField, SortOrder sortOrder, Map<String, String> filters) {
    Sort.Direction direction;
    if (sortOrder == SortOrder.ASCENDING) {
      direction = Sort.Direction.ASC;
    } else {
      direction = Sort.Direction.DESC;
    }

    Page page = categoryService.findAllPaging(new PageRequest(first / pageSize, pageSize, direction, sortField));
    categorys = page.getContent();
    totalElements = page.getTotalElements();
    this.setRowCount((int) page.getTotalElements());
    return categorys;
  }

  public List<Category> getContents() {
    return categorys;
  }

  public long getTotalElements() {
    return totalElements;
  }
}