หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

detect browser back button click : javascript

window.onload = function () {
  if (typeof history.pushState === "function") {
    history.pushState("jibberish", null, null);
    window.onpopstate = function () {
      history.pushState('newjibberish', null, null);
      // Handle the back (or forward) buttons here
      // Will NOT handle refresh, use onbeforeunload for this.
    };
  }
  else {
    var ignoreHashChange = true;
    window.onhashchange = function () {
      if (!ignoreHashChange) {
        ignoreHashChange = true;
        window.location.hash = Math.random();
        // Detect and redirect change here
        // Works in older FF and IE9
        // * it does mess with your hash symbol (anchor?) pound sign
        // delimiter on the end of the URL
      }
      else {
        ignoreHashChange = false;  
      }
    };
  }
}
Thank you very much for this link : http://stackoverflow.com/questions/6359327/detect-back-button-click-in-browser


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น