หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

log js (javascript logger)

/*
 * author redcrow
 * www.na5cent.blogspot.com
 */

var na5cent = {};

na5cent.log = (function(window) {

  var _enableDebug = true;
  var _enableInfo = true;
  var _enableWarn = true;
  var _enableError = true;

  function _getDate() {
    var date = new Date();

    var hours = (date.getHours() < 10 ? ("0" + date.getHours()) : date.getHours());
    var minutes = (date.getMinutes() < 10 ? ("0" + date.getMinutes()) : date.getMinutes());
    var seconds = (date.getSeconds() < 10 ? ("0" + date.getSeconds()) : date.getSeconds());
    var milliseconds = (date.getMilliseconds() < 10 ? ("00" + date.getMilliseconds()) : (date.getMilliseconds() < 100) ? ("0" + date.getMilliseconds()) : date.getMilliseconds());

    return hours + ":" + minutes + ":" + seconds + "." + milliseconds;
  }

  var _log = function(name) {
    name = " : [" + name + "] ";

    this.debug = function(message, escape) {
      if (_enableDebug) {
        if (escape === undefined || escape === true) {
          window.console.log("DEBUG " + name + _getDate() + ' - ' + message);
        } else {
          window.console.log("DEBUG " + name + _getDate());
          window.console.log(message);
        }
      }
    };

    this.info = function(message, escape) {
      if (_enableInfo) {
        if (escape === undefined || escape === true) {
          window.console.log("INFO  " + name + _getDate() + ' - ' + message);
        } else {
          window.console.log("INFO  " + name + _getDate());
          window.console.log(message);
        }
      }
    };

    this.warn = function(message, escape) {
      if (_enableWarn) {
        if (escape === undefined || escape === true) {
          window.console.warn("WARN  " + name + _getDate() + ' - ' + message);
        } else {
          window.console.warn("WARN  " + name + _getDate());
          window.console.warn(message);
        }
      }
    };

    this.error = function(message, escape) {
      if (_enableError) {
        if (escape === undefined || escape === true) {
          window.console.error("ERROR" + name + _getDate() + ' - ' + message);
        } else {
          window.console.error("ERROR" + name + _getDate());
          window.console.error(message);
        }
      }
    };
  };

  return {
    getLogger: function(name) {
      return new _log(name);
    }
  };
})(window);


/*
* example to use
*/

//var log = na5cent.log.getLogger("Menu.js");
//log.debug("test logger debug");
//log.info("test logger info", false);
//log.warn("test logger warn");
//log.error("test logger error");

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น