หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556

get template from url by jquery template (customize)

require : jquery template https://github.com/jquery/jquery-tmpl
var na5cent = {
   HOST : 'na5cent.blogspot.com',
   PREFIX_TEMPLATE : '/template'
};

na5cent.TemplateLoad = (function($, na5cent) {

  if (!na5cent.template) {
    na5cent.template = {};
  }

  function _filterPath(path) {
    path = path.replace(/\#/g, '');

    return path;
  }

  function _load(path, callback) {
    path = _filterPath(path);
    //
    var name_ = path.split('/').pop();
    var url_ = na5cent.HOST + na5cent.PREFIX_TEMPLATE + path;

    if (na5cent.template[url_]) {
      callback($.getTmpl(url_)); //use cache template

      return;
    }

    $.ajax({
      url: url_,
      dataType: 'html',
      success: function(response) {
        na5cent.template[url_] = true;
        $.template(url_, response); //cache template
        callback($.getTmpl(url_));

        console.log('Template ' + name_ + ' [' + url_ + '] loaded.');
      }
    });
  }

  return function(path, callback) {
    new _load(path, callback || function() {

    });
  };
})(jQuery, na5cent);

/**
 * example to use
 *
 * na5cent.TemplateLoad('/comment/commentBox', function(template) {
 *   template({
 *     name : 'redcrow',
 *     date : new Date(),
 *     content : 'hello world'  
 *   }).appendTo('#comment');
 * }); 
*/

แก้ไข code jquery template เพิ่มเติม โดยการเพิ่ม method getTmpl: function(tmpl, options, parentItem) เข้าไป เป็น jquery plugin

 ซึ่ง method นี้ดัดแปลง code มาจาก method tmpl: function(tmpl, data, options, parentItem) ครับ  โดยการเพิ่ม  return function(data) { }  เข้าไป
    //
    getTmpl: function(tmpl, options, parentItem) {
      var ret, topLevel = !parentItem;
      if (topLevel) {
        // This is a top-level tmpl call (not from a nested template using {{tmpl}})
        parentItem = topTmplItem;
        tmpl = jQuery.template[tmpl] || jQuery.template(null, tmpl);
        wrappedItems = {}; // Any wrapped items will be rebuilt, since this is top level
      } else if (!tmpl) {
        // The template item is already associated with DOM - this is a refresh.
        // Re-evaluate rendered template for the parentItem
        tmpl = parentItem.tmpl;
        newTmplItems[parentItem.key] = parentItem;
        parentItem.nodes = [];
        if (parentItem.wrapped) {
          updateWrapped(parentItem, parentItem.wrapped);
        }
        // Rebuild, without creating a new template item
        return jQuery(build(parentItem, null, parentItem.tmpl(jQuery, parentItem)));
      }
      
      if (!tmpl) {
        return []; // Could throw...
      }

      return function(data) { //เพิ่มเติม

        if (typeof data === "function") {
          data = data.call(parentItem || {});
        }
        if (options && options.wrapped) {
          updateWrapped(options, options.wrapped);
        }
        ret = jQuery.isArray(data) ?
            jQuery.map(data, function(dataItem) {
          return dataItem ? newTmplItem(options, parentItem, tmpl, dataItem) : null;
        }) : [newTmplItem(options, parentItem, tmpl, data)];

        return topLevel ? jQuery(build(parentItem, null, ret)) : ret;
      };
    },
code ของ method tmpl: function(tmpl, data, options, parentItem)
    tmpl: function(tmpl, data, options, parentItem) {

      var ret, topLevel = !parentItem;
      if (topLevel) {
        // This is a top-level tmpl call (not from a nested template using {{tmpl}})
        parentItem = topTmplItem;
        tmpl = jQuery.template[tmpl] || jQuery.template(null, tmpl);
        wrappedItems = {}; // Any wrapped items will be rebuilt, since this is top level
      } else if (!tmpl) {
        // The template item is already associated with DOM - this is a refresh.
        // Re-evaluate rendered template for the parentItem
        tmpl = parentItem.tmpl;
        newTmplItems[parentItem.key] = parentItem;
        parentItem.nodes = [];
        if (parentItem.wrapped) {
          updateWrapped(parentItem, parentItem.wrapped);
        }
        // Rebuild, without creating a new template item
        return jQuery(build(parentItem, null, parentItem.tmpl(jQuery, parentItem)));
      }
      if (!tmpl) {
        return []; // Could throw...
      }

      if (typeof data === "function") {
        data = data.call(parentItem || {});
      }
      if (options && options.wrapped) {
        updateWrapped(options, options.wrapped);
      }
      ret = jQuery.isArray(data) ?
          jQuery.map(data, function(dataItem) {
        return dataItem ? newTmplItem(options, parentItem, tmpl, dataItem) : null;
      }) :
          [newTmplItem(options, parentItem, tmpl, data)];
      return topLevel ? jQuery(build(parentItem, null, ret)) : ret;
    },

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น