หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

obfuscate javascript by google closure : java

maven dependencies
    <!-- javascript compiler @ https://code.google.com/p/closure-compiler/-->
    <dependency>
      <groupId>com.google.javascript</groupId>
      <artifactId>closure-compiler</artifactId>
      <version>v20130411</version>
    </dependency>
    <!-- javascript compiler -->

    <dependency>
      <groupId>commons-io</groupId>
      <artifactId>commons-io</artifactId>
      <version>1.4</version>
    </dependency>
java code
JavascriptCompiler.java
package com.blogspot.na5cent.compiler;

import com.google.javascript.jscomp.CompilationLevel;
import com.google.javascript.jscomp.CompilerOptions;
import com.google.javascript.jscomp.JSSourceFile;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import org.apache.commons.io.IOUtils;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public class JavascriptCompiler {

  private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(JavascriptCompiler.class);

  public void compile(File javascriptFile) throws IOException {
    InputStream inputStream = null;
    OutputStream outputStream = null;

    try{
      inputStream = new FileInputStream(javascriptFile);
      outputStream = new FileOutputStream(javascriptFile));

      String code = IOUtils.toString(inputStream);
      IOUtils.write(compile(code), outputStream);
    }finally{
       if(outputStream != null){
         outputStream.close(); 
       }

       if(inputStream != null){
         inputStream.close(); 
       }
    }
  }

  public String compile(String javascriptCode) {
    com.google.javascript.jscomp.Compiler compiler = new com.google.javascript.jscomp.Compiler();
    CompilerOptions options = new CompilerOptions();
    CompilationLevel.SIMPLE_OPTIMIZATIONS.setOptionsForCompilationLevel(options);
    JSSourceFile extern = JSSourceFile.fromCode("externs.js", "");
    JSSourceFile input = JSSourceFile.fromCode("input.js", javascriptCode);
    compiler.compile(extern, input, options);
    return compiler.toSource();
  }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น