หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Connect to Google Talk by XMPP Smack : java

maven project structure


google talk receive message from java program


google talk send message to java program


gmail receive message from java program


at dependencies (pom.xml)
  <dependencies>
    ...
    ...
    ...
    
    <!-- SMACK -->
    <dependency>
      <groupId>org.igniterealtime.smack</groupId>
      <artifactId>smack</artifactId>
      <version>3.2.1</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.igniterealtime.smack</groupId>
      <artifactId>smackx</artifactId>
      <version>3.2.1</version>
    </dependency>
    <!-- SMACK -->
      
    ...
    ...
    ...
  </dependencies>
at class path (Other Sources) /account.properties
...
...
...
email=YOUR_GOOGLE_EMAIL
password=YOUR_GOOGLE_PASSWORD
chatWith=CHAT_BUDDY_EMAIL
...
...
...
PropertiesFileUtils.java
package com.blogspot.na5cent.smacklearning;

import java.io.IOException;
import java.util.Properties;

/**
 *
 * @author redcrow
* @link http://na5cent.blogspot.com/2013/07/connect-to-google-talk-by-xmpp-smack.html
 */
public class PropertiesFileUtils {

  private static Properties properties;

  public static synchronized Properties load(String path) throws IOException {
    if (properties == null) {
      properties = new Properties();
    }
    properties.load(PropertiesFileUtils.class.getResourceAsStream(path));
    return properties;
  }
}
Connect.java
package com.blogspot.na5cent.smacklearning;

import java.io.IOException;
import java.util.Properties;
import org.jivesoftware.smack.ConnectionConfiguration;
import org.jivesoftware.smack.PacketListener;
import org.jivesoftware.smack.XMPPConnection;
import org.jivesoftware.smack.XMPPException;
import org.jivesoftware.smack.filter.PacketTypeFilter;
import org.jivesoftware.smack.packet.Message;
import org.jivesoftware.smack.packet.Packet;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

/**
*
 * @author redcrow
* @link http://na5cent.blogspot.com/2013/07/connect-to-google-talk-by-xmpp-smack.html
 */
public class Connect {

  private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(Connect.class);
  private static final String GOOGLE_TALK_URL = "talk.google.com";
  private static final int GOOGLE_TALK_PORT = 5222;
  private static final String GOOGLE_TALK_SERVICE = "gmail.com";

  static {
    XMPPConnection.DEBUG_ENABLED = true;
  }

  public static void main(String[] args) throws XMPPException, IOException {
    Properties properties = PropertiesFileUtils.load("/account.properties");
    String email = properties.getProperty("email");
    String password = properties.getProperty("password");
    String chatWith = properties.getProperty("chatWith");

    ConnectionConfiguration config = new ConnectionConfiguration(GOOGLE_TALK_URL, GOOGLE_TALK_PORT, GOOGLE_TALK_SERVICE);
    XMPPConnection xmppConnection = new XMPPConnection(config);
    xmppConnection.connect();
    xmppConnection.login(email, password);


    xmppConnection.addPacketListener(new PacketListener() {
      public void processPacket(Packet packet) {
        LOG.debug("packet => {}", packet.toXML());
      }
    }, new PacketTypeFilter(Message.class));


    ChatManager chatManager = xmppConnection.getChatManager();
    Chat chat = chatManager.createChat(chatWith, new MessageListener() {
      public void processMessage(Chat chat, Message message) {
        LOG.debug("message body => {}", message.getBody());
      }
    });
    
    chat.sendMessage("hello google talk");
  }
}

Have fun for Learning!
reference : http://www.igniterealtime.org/projects/smack/index.jsp


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น