หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

remove http response header at servlet filter : java

บางทีเราอาจต้องการแก้ไข http response ก่อนที่จะถูกส่งกลับไปที่ browser  แต่ว่า http response (HttpServletResponse) นั้นไม่มี method สำหรับลบ http response header เราเลยต้อง custom อะไรกันนิดหน่อยครับ  โดยการใช้ HttpServletResponseWrapper มาแก้ไข header ที่เราต้องการเอง  ดังนี้ครับ


JSFStaticResourcesFilter
package com.blogspot.na5cent.filter;

import java.io.IOException;
import javax.servlet.Filter;
import javax.servlet.FilterChain;
import javax.servlet.FilterConfig;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRequest;
import javax.servlet.ServletResponse;
import javax.servlet.annotation.WebFilter;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpServletResponseWrapper;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
@WebFilter(urlPatterns = "/javax.faces.resource/*")
public class JSFStaticResourcesFilter implements Filter {

  @Override
  public void init(FilterConfig fc) throws ServletException {
  }

  @Override
  public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain filterChain) throws IOException, ServletException {
    HttpServletResponse httpResponse = (HttpServletResponse) response;
    HttpServletResponseWrapper httpResponseWrapper = new HttpServletResponseWrapper(httpResponse) {
      @Override
      public void setHeader(String name, String value) {
        if (!name.equalsIgnoreCase("ETag")
            && !name.equalsIgnoreCase("Expires")
            && !name.equalsIgnoreCase("Last-Modified")
            && !name.equalsIgnoreCase("Pragma")
            && !name.equalsIgnoreCase("Date")
            && !name.equalsIgnoreCase("Cache-Control")) {

          super.setHeader(name, value);
        }
      }
    };
      
    httpResponseWrapper.addHeader("Cache-Control", "max-age=604800"); //60 * 60 * 24 * 7 = 1 week
    chain.doFilter(request, httpResponseWrapper);
  }

  @Override
  public void destroy() {
  }
}
thank you very much : http://stackoverflow.com/questions/7895196/how-do-delete-a-http-response-header

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น