หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

install oracle java 7 on ubuntu 12.04

หากติดตั้ง ubuntu 12.04 ใหม่ๆ แล้วระบบยังไม่มีอะไรเลย ให้ทำดังต่อไปนี้
1. install python-software-properties
...
$ sudo apt-get install python-software-properties
...
2. add repository ppa:webupd8team/java
...
$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
...
3. update repository
...
$ sudo apt-get update
...
4. install oracle-jdk7-installer
...
$ sudo apt-get install oracle-jdk7-installer
...
5. check java version
...
$ java -version
...
6. set java home
        6.1 find java path installed
...
$ find ./ -name java
...
..
/usr/lib/jvm/java-7-oracle/bin/java
...
        6.2 install vim (for edit config java home file)
...
$ sudo apt-get install vim
...
        6.3 edit ~/.batchrc
...
$ cd ~
$ sudo apt-get install vim
$ vi .batchrc
...
        6.4 on vi put <i> for into vi insert mode and add this to end line
...
export JAVA_HOME= /usr/lib/jvm/java-7-oracle
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
...
        6.5 save : put<Esc> for out from vi insert mode then put <:wq> for save .batchrc
7. test java
..
$ vi HelloWorld.java
..
put<i> then write code following


put<Esc> for exit from insert mode then put<:wq> for save
compile(javac) and run code(java)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น