หน้าเว็บ

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

integrate period algorithm : java

เป็น algorithm ที่ผมคิดขึ้นมาเอง  เพื่อเอาไว้รวม (ผนวก) ช่วงข้อมูลที่มีการเหลื่อมกัน ให้เป็นอันเดียวกันครับ

period timeline


initial period : period {start, end}
 1. 50 - 65
 2. 85 - 90
 3.   0 - 20
 4. 80 - 85
 5. 70 - 100
 6. 15 - 40
 7.   5 - 30
 8. 50 - 55
success period (integrated)
 1.   0 - 40
 2. 50 - 65
 3. 70 - 100

4 steps of algorithm 
(sort, change, remove and integrate)


1. sort periods

ทำการจัดเรียง periods ใหม่ทั้งหมด  โดยจัดเรียงตาม period start จากน้อยไปหามาก
ถ้า period start มีค่าเท่ากัน  ให้จัดเรียงตาม period end จากน้อยไปหามาก

before
 1. 50 - 65
 2. 85 - 90
 3.   0 - 20
 4. 80 - 85
 5. 70 - 100
 6. 15 - 40
 7.   5 - 30
 8. 50 - 55
after
 1.   0 - 20
 2.   5 - 30
 3. 15 - 40
 4. 50 - 55
 5. 50 - 65
 6. 70 - 100
 7. 80 - 85
 8. 85 - 90
private void sortPeriods() {
  periodList = new ArrayList<>(periodSet);

  Collections.sort(periodList, new Comparator<Period>() {
    @Override
    public int compare(Period period1, Period period2) {
      if (period1.getStart() == period2.getStart()) {
        return (int) (period1.getEnd() - period2.getEnd());
      }

      return (int) (period1.getStart() - period2.getStart());
    }
  });
}
2. change overlap

ในกรณีที่ period start ปัจจุบัน มีค่าน้อยกว่า period end ของตัวก่อนหน้า
ให้ทำการเปลี่ยน period start นั้น  ให้มีค่าเท่ากันกับ period end ของตัวก่อนหน้า

before
 1.   0 - 20
 2.   5 - 30  (20 - 30)
 3. 15 - 40  (30 - 40)
 4. 50 - 55
 5. 50 - 65  (55 - 65)
 6. 70 - 100
 7. 80 - 85  (100 - 85)
 8. 85 - 90
after
 1.    0 - 20
 2.   20 - 30
 3.   30 - 40
 4.   50 - 55
 5.   55 - 65
 6.   70 - 100
 7. 100 - 85
 8.   85 - 90
private void changeOverlap() {
  if (periodList.size() > 1) {
    for (int i = 1; i < periodList.size(); i++) {
      Period before = periodList.get(i - 1);
      Period current = periodList.get(i);

      if (current.getStart() < before.getEnd()) {
        current.setStart(before.getEnd());
      }
    }
  }
}
3. remove incorrect / sub period

ทำการลบ period ที่มีค่าไม่ถูกต้องออกไป เช่น
period ที่มี start มากกว่าหรือเท่ากับ end หรือ
period นั้น เป็น sub period ของ period อื่นๆ

before
 1.    0 - 20
 2.   20 - 30
 3.   30 - 40
 4.   50 - 55
 5.   55 - 65
 6.   70 - 100
 7. 100 - 85  incorrect (100 > 85 or start > end)
 8.   85 - 90  sub period (70 - 100)
after
 1.   0 - 20
 2. 20 - 30
 3. 30 - 40
 4. 50 - 55
 5. 55 - 65
 6. 70 - 100
private void removeIncorrect() {
  if (periodList.size() > 1) {
    for (int i = 1; i < periodList.size(); i++) {
      Period periodI = periodList.get(i);
      for (int j = i + 1; j < periodList.size(); j++) {
        Period periodJ = periodList.get(j);
        if(isIncorrect(periodJ) || isSubPeriod(periodJ, periodI)){
          periodList.remove(periodJ);
        }
      }
    }
  }
}

private boolean isIncorrect(Period period){
  return period.getStart() >= period.getEnd();
}

private boolean isSubPeriod(Period period1, Period period2){
  return period1.getStart() >= period2.getStart() && period1.getEnd() <= period2.getEnd();
}
4. integrate periods

ทำการยุบรวม period ที่เหลือให้เป็น period เดียวกัน

before
 1.   0 - 20  (1)
 2. 20 - 30  (1)
 3. 30 - 40  (1)
 4. 50 - 55  (2)
 5. 55 - 65  (2)
 6. 70 - 100 (3)
after
 1.   0 - 40
 2. 50 - 65
 3. 70 - 100
private void integratePeriods() {
  if (periodList.size() > 1) {
    for (int i = 1; i < periodList.size(); i++) {
      Period before = periodList.get(i - 1);
      Period current = periodList.get(i);

      if (current.getStart() == before.getEnd()) {
        current.setStart(before.getStart());
        periodList.remove(before);
        i--;
      }
    }
  }
}
success!

full code

Period.java
package com.blogspot.na5cent.learning.integrateperiodalgorthm;

/**
 *
 * @author recrow
 */
public class Period {

  private long start;
  private long end;

  public Period(long start, long end) {
    this.start = start;
    this.end = end;
  }

  public long getStart() {
    return start;
  }

  public void setStart(long start) {
    this.start = start;
  }

  public long getEnd() {
    return end;
  }

  public void setEnd(long end) {
    this.end = end;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    int hash = 7;
    hash = 47 * hash + (int) (this.start ^ (this.start >>> 32));
    hash = 47 * hash + (int) (this.end ^ (this.end >>> 32));
    return hash;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object obj) {
    if (obj == null) {
      return false;
    }
    if (getClass() != obj.getClass()) {
      return false;
    }
    final Period other = (Period) obj;
    if (this.start != other.start) {
      return false;
    }
    if (this.end != other.end) {
      return false;
    }
    return true;
  }
}
PeriodIntegrator.java
package com.blogspot.na5cent.learning.integrateperiodalgorthm;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.HashSet;
import java.util.List;
import java.util.Set;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public class PeriodIntegrator {

  private Set<Period> periodSet;
  private List<Period> periodList;

  public PeriodIntegrator() {
    periodSet = new HashSet<>();
  }

  public PeriodIntegrator addPeriod(Period period) {
    periodSet.add(period);
    return this;
  }

  public PeriodIntegrator addAllPeriods(List<Period> periodList){
    periodSet.addAll(periodList);    
    return this;
  }

  private void sortPeriods() {
    periodList = new ArrayList<>(periodSet);
    showPeriods("initial periods", periodList);

    Collections.sort(periodList, new Comparator<Period>() {
      @Override
      public int compare(Period period1, Period period2) {
        if (period1.getStart() == period2.getStart()) {
          return (int) (period1.getEnd() - period2.getEnd());
        }

        return (int) (period1.getStart() - period2.getStart());
      }
    });

    showPeriods("step 1 >> sort periods", periodList);
  }

  private void changeOverlap() {
    if (periodList.size() > 1) {
      for (int i = 1; i < periodList.size(); i++) {
        Period before = periodList.get(i - 1);
        Period current = periodList.get(i);

        if (current.getStart() < before.getEnd()) {
          current.setStart(before.getEnd());
        }
      }
    }

    showPeriods("step 2 >> change overlap", periodList);
  }

  private void removeIncorrect() {
    if (periodList.size() > 1) {
      for (int i = 1; i < periodList.size(); i++) {
        Period periodI = periodList.get(i);
        for (int j = i + 1; j < periodList.size(); j++) {
          Period periodJ = periodList.get(j);
          if(isIncorrect(periodJ) || isSubPeriod(periodJ, periodI)){
            periodList.remove(periodJ);
          }
        }
      }
    }

    showPeriods("step 3 >> remove incorrect", periodList);
  }

  private boolean isIncorrect(Period period){
    return period.getStart() >= period.getEnd();
  }

  private boolean isSubPeriod(Period period1, Period period2){
    return period1.getStart() >= period2.getStart() && period1.getEnd() <= period2.getEnd();
  }

  private void showPeriods(String operationName, List<Period> periodList) {
    System.out.println("");
    System.out.println(operationName);
    System.out.println("-------------------------------------------------");

    for (Period period : periodList) {
      System.out.println("period {" + period.getStart() + ", " + period.getEnd() + "}");
    }
  }

  private void integratePeriods() {
    if (periodList.size() > 1) {
      for (int i = 1; i < periodList.size(); i++) {
        Period before = periodList.get(i - 1);
        Period current = periodList.get(i);

        if (current.getStart() == before.getEnd()) {
          current.setStart(before.getStart());
          periodList.remove(before);
          i--;
        }
      }
    }

    showPeriods("step 4 >> integrate periods", periodList);
  }

  public List<Period> integrate() {
    sortPeriods();
    changeOverlap();
    removeIncorrect();
    integratePeriods();
    
    return periodList;
  }
}
IntegratePeriodAlgorthm.java
package com.blogspot.na5cent.learning.integrateperiodalgorthm;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public class IntegratePeriodAlgorthm {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {

    new PeriodIntegrator()
        .addPeriod(new Period(5, 30))
        .addPeriod(new Period(15, 40))
        .addPeriod(new Period(50, 65))
        .addPeriod(new Period(50, 55))
        .addPeriod(new Period(0, 20))
        .addPeriod(new Period(70, 100))
        .addPeriod(new Period(80, 85))
        .addPeriod(new Period(85, 90))
        .integrate();
  }
}
run code


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น