หน้าเว็บ

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

JasperExporter (java)

อันนี้เป็น library สำหรับ export jasper ครับ ซึ่งผมเขียนสำหร็จรูปไว้ใช้งานเอง ก็เลยอยากเอามาแชร์ให้คนอื่นๆ ได้ใช้กันครับ


maven dependencies (pom.xml)
<dependencies>
  <!-- Jasper Report **************************************************-->
  <dependency>
    <groupId>net.sf.jasperreports</groupId>
    <artifactId>jasperreports</artifactId>
    <version>5.0.1</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>net.sf.jasperreports</groupId>
    <artifactId>jasperreports-fonts</artifactId>
    <version>5.0.1</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.codehaus.groovy</groupId>
    <artifactId>groovy-all</artifactId>
    <version>1.8.5</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>net.sourceforge.jexcelapi</groupId>
    <artifactId>jxl</artifactId>
    <version>2.6.12</version>
  </dependency>
  <!-- Jasper Report **************************************************-->

  ...
  ...
  ...
</dependencies>
JasperExporter.java
package com.blogspot.na5cent.jasperlearning;

import java.io.File;
import java.io.InputStream;
import java.sql.Connection;
import java.util.Map;
import net.sf.jasperreports.engine.JRExporterParameter;
import net.sf.jasperreports.engine.JRParameter;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperReport;
import net.sf.jasperreports.engine.data.JRBeanArrayDataSource;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JExcelApiExporter;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRRtfExporter;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRXlsExporterParameter;
import net.sf.jasperreports.engine.fill.JRFileVirtualizer;
import net.sf.jasperreports.engine.util.JRLoader;

/**
 *
 * @author redcrow create 18/12/2013 link
 * http://na5cent.blogspot.com/2013/12/jasperexporter-java.html
 */
public class JasperExporter {

  private static int jasperReportFileVirtualizerMaxSize = 2;
  private static String reportTemporaryPath = System.getProperty("java.io.tmpdir");

  public static void setJasperReportFileVirtualizerMaxSize(int virtualizerMaxSize) {
    jasperReportFileVirtualizerMaxSize = virtualizerMaxSize;
  }

  public static void setReportTemporaryPath(String path) {
    reportTemporaryPath = path;
  }

  public static int getJasperReportFileVirtualizerMaxSize() {
    return jasperReportFileVirtualizerMaxSize;
  }

  public static String getReportTemporaryPath() {
    return reportTemporaryPath;
  }

  private static abstract class ExecuteCaller {

    private Connection databaseConnection = null;

    public ExecuteCaller() {

    }

    public ExecuteCaller(Connection databaseConnection) {
      this.databaseConnection = databaseConnection;
    }

    /**
     * @param virtualizer
     * @throws Exception
     */
    public abstract void execute(JRFileVirtualizer virtualizer) throws Exception;

    public void call() throws Exception {
      JRFileVirtualizer virtualizer = null;
      try {
        //write report to temp file, protect out of memory (for big report)
        virtualizer = new JRFileVirtualizer(jasperReportFileVirtualizerMaxSize, reportTemporaryPath);
        execute(virtualizer);
      } finally {
        if (virtualizer != null) {
          virtualizer.cleanup(); //clean up temp file
        }

        if (databaseConnection != null) {
          databaseConnection.close(); //close database connection
        }
      }
    }
  }

  private static boolean fileIs(File file, String extension) {
    return file.getName().toLowerCase().endsWith(extension);
  }

  private static void exportToPdf(JasperPrint jasperPrint, File pdfFile) throws Exception {
    if (!fileIs(pdfFile, ".pdf")) {
      throw new IllegalArgumentException("require .pdf only");
    }

    JRPdfExporter exporter = new JRPdfExporter();
    exporter.setParameter(JRExporterParameter.OUTPUT_FILE, pdfFile);
    exporter.setParameter(JRExporterParameter.JASPER_PRINT, jasperPrint);

    exporter.exportReport();
  }

  private static void exportToExcel(JasperPrint jasperPrint, File excelFile) throws Exception {
    if (!fileIs(excelFile, ".xls")) {
      throw new IllegalArgumentException("require .xls only");
    }

    JExcelApiExporter exporter = new JExcelApiExporter();
    exporter.setParameter(JRXlsExporterParameter.IS_REMOVE_EMPTY_SPACE_BETWEEN_ROWS, Boolean.TRUE);
    exporter.setParameter(JRXlsExporterParameter.IS_REMOVE_EMPTY_SPACE_BETWEEN_COLUMNS, Boolean.TRUE);
    exporter.setParameter(JRXlsExporterParameter.IS_WHITE_PAGE_BACKGROUND, Boolean.FALSE);
    exporter.setParameter(JRXlsExporterParameter.IS_IGNORE_GRAPHICS, Boolean.FALSE);
    //
    exporter.setParameter(JRXlsExporterParameter.OUTPUT_FILE, excelFile);
    exporter.setParameter(JRXlsExporterParameter.JASPER_PRINT, jasperPrint);

    exporter.exportReport();
  }

  private static void exportToWord(JasperPrint jasperPrint, File wordFile) throws Exception {
    if (!fileIs(wordFile, ".doc")) {
      throw new IllegalArgumentException("require .doc only");
    }

    JRRtfExporter exporter = new JRRtfExporter();
    exporter.setParameter(JRExporterParameter.JASPER_PRINT, jasperPrint);
    exporter.setParameter(JRExporterParameter.OUTPUT_FILE, wordFile);

    exporter.exportReport();
  }

  /**
   * for export jasper report with database connection to output pdf file
   * (.pdf)
   *
   * @param jasper
   * @param databaseConnection
   * @param reportParam
   * @param pdfFile
   * @throws Exception
   */
  public static void exportWithConnectionToPdfFile(final JasperReport jasper, final Connection databaseConnection, final Map reportParam, final File pdfFile) throws Exception {
    new ExecuteCaller(databaseConnection) {

      @Override
      public void execute(JRFileVirtualizer virtualizer) throws Exception {
        reportParam.put(JRParameter.REPORT_VIRTUALIZER, virtualizer);
        JasperPrint jasperPrint = JasperFillManager.fillReport(jasper, reportParam, databaseConnection);
        exportToPdf(jasperPrint, pdfFile);
      }
    }.call();
  }

  /**
   * for export jasper report (.jasper input stream) with database connection
   * to output pdf file (.pdf)
   *
   * @param jasperInputStream
   * @param databaseConnection
   * @param reportParam
   * @param pdfFile
   * @throws Exception
   */
  public static void exportWithConnectionToPdfFile(final InputStream jasperInputStream, final Connection databaseConnection, final Map reportParam, final File pdfFile) throws Exception {
    try {
      JasperReport jasper = (JasperReport) JRLoader.loadObject(jasperInputStream);
      exportWithConnectionToPdfFile(jasper, databaseConnection, reportParam, pdfFile);
    } finally {
      if (jasperInputStream != null) {
        jasperInputStream.close();
      }
    }
  }

  /**
   * for export jasper report with database connection to output excel file
   * (.xls)
   *
   * @param jasper
   * @param databaseConnection
   * @param reportParam
   * @param excelFile
   * @throws Exception
   */
  public static void exportWithConnectionToExcelFile(final JasperReport jasper, final Connection databaseConnection, final Map reportParam, final File excelFile) throws Exception {
    new ExecuteCaller(databaseConnection) {

      @Override
      public void execute(JRFileVirtualizer virtualizer) throws Exception {
        reportParam.put(JRParameter.REPORT_VIRTUALIZER, virtualizer);
        JasperPrint jasperPrint = JasperFillManager.fillReport(jasper, reportParam, databaseConnection);
        exportToExcel(jasperPrint, excelFile);
      }
    }.call();
  }

  /**
   * for export jasper report (.jasper input stream) with database connection
   * to output excel file (.xls)
   *
   * @param jasperInputStream
   * @param databaseConnection
   * @param reportParam
   * @param excelFile
   * @throws Exception
   */
  public static void exportWithConnectionToExcelFile(final InputStream jasperInputStream, final Connection databaseConnection, final Map reportParam, final File excelFile) throws Exception {
    try {
      JasperReport jasper = (JasperReport) JRLoader.loadObject(jasperInputStream);
      exportWithConnectionToExcelFile(jasper, databaseConnection, reportParam, excelFile);
    } finally {
      if (jasperInputStream != null) {
        jasperInputStream.close();
      }
    }
  }

  /**
   * for export jasper report with database connection to output word file
   * (.doc)
   *
   * @param jasper
   * @param databaseConnection
   * @param reportParam
   * @param wordFile
   * @throws Exception
   */
  public static void exportWithConnectionToWordFile(final JasperReport jasper, final Connection databaseConnection, final Map reportParam, final File wordFile) throws Exception {
    new ExecuteCaller(databaseConnection) {

      @Override
      public void execute(JRFileVirtualizer virtualizer) throws Exception {
        reportParam.put(JRParameter.REPORT_VIRTUALIZER, virtualizer);
        JasperPrint jasperPrint = JasperFillManager.fillReport(jasper, reportParam, databaseConnection);
        exportToWord(jasperPrint, wordFile);
      }
    }.call();
  }

  /**
   * for export jasper report (.jasper input stream) with database connection
   * to output word file (.doc)
   *
   * @param jasperInputStream
   * @param databaseConnection
   * @param reportParam
   * @param wordFile
   * @throws Exception
   */
  public static void exportWithConnectionToWordFile(final InputStream jasperInputStream, final Connection databaseConnection, final Map reportParam, final File wordFile) throws Exception {
    try {
      JasperReport jasper = (JasperReport) JRLoader.loadObject(jasperInputStream);
      exportWithConnectionToWordFile(jasper, databaseConnection, reportParam, wordFile);
    } finally {
      if (jasperInputStream != null) {
        jasperInputStream.close();
      }
    }
  }

  /**
   * for export jasper report with beans to output pdf file (.pdf)
   *
   * @param jasper
   * @param models
   * @param reportParam
   * @param pdfFile
   * @throws Exception
   */
  public static void exportWithBeansToPdfFile(final JasperReport jasper, final Object[] models, final Map reportParam, final File pdfFile) throws Exception {
    new ExecuteCaller() {

      @Override
      public void execute(JRFileVirtualizer virtualizer) throws Exception {
        reportParam.put(JRParameter.REPORT_VIRTUALIZER, virtualizer);
        //pass models into jasper bean  
        JRBeanArrayDataSource beans = new JRBeanArrayDataSource(models);
        JasperPrint jasperPrint = JasperFillManager.fillReport(jasper, reportParam, beans);
        exportToPdf(jasperPrint, pdfFile);
      }
    }.call();
  }

  /**
   * for export jasper report (jasper input sream) with beans to output pdf
   * file (.pdf)
   *
   * @param jasperInputStream
   * @param models
   * @param reportParam
   * @param pdfFile
   * @throws Exception
   */
  public static void exportWithBeansToPdfFile(final InputStream jasperInputStream, final Object[] models, final Map reportParam, final File pdfFile) throws Exception {
    try {
      JasperReport jasper = (JasperReport) JRLoader.loadObject(jasperInputStream);
      exportWithBeansToPdfFile(jasper, models, reportParam, pdfFile);
    } finally {
      if (jasperInputStream != null) {
        jasperInputStream.close();
      }
    }
  }

  /**
   * for export jasper report with beans to output excel file (.xls)
   *
   * @param jasper
   * @param models
   * @param reportParam
   * @param excelFile
   * @throws Exception
   */
  public static void exportWithBeansToExcelFile(final JasperReport jasper, final Object[] models, final Map reportParam, final File excelFile) throws Exception {
    new ExecuteCaller() {

      @Override
      public void execute(JRFileVirtualizer virtualizer) throws Exception {
        reportParam.put(JRParameter.REPORT_VIRTUALIZER, virtualizer);
        JRBeanArrayDataSource beans = new JRBeanArrayDataSource(models);
        JasperPrint jasperPrint = JasperFillManager.fillReport(jasper, reportParam, beans);
        exportToExcel(jasperPrint, excelFile);
      }
    }.call();
  }

  /**
   * for export jasper report(.jasper input stream) with beans to output excel
   * file (.xls)
   *
   * @param jasperInputStream
   * @param models
   * @param reportParam
   * @param excelFile
   * @throws Exception
   */
  public static void exportWithBeansToExcelFile(final InputStream jasperInputStream, final Object[] models, final Map reportParam, final File excelFile) throws Exception {
    try {
      JasperReport jasper = (JasperReport) JRLoader.loadObject(jasperInputStream);
      exportWithBeansToExcelFile(jasper, models, reportParam, excelFile);
    } finally {
      if (jasperInputStream != null) {
        jasperInputStream.close();
      }
    }
  }

  /**
   * for export jasper report with beans to output word file (.doc)
   *
   * @param jasper
   * @param models
   * @param reportParam
   * @param wordFile
   * @throws Exception
   */
  public static void exportWithBeansToWordFile(final JasperReport jasper, final Object[] models, final Map reportParam, final File wordFile) throws Exception {
    new ExecuteCaller() {

      @Override
      public void execute(JRFileVirtualizer virtualizer) throws Exception {
        reportParam.put(JRParameter.REPORT_VIRTUALIZER, virtualizer);
        JRBeanArrayDataSource beans = new JRBeanArrayDataSource(models);
        JasperPrint jasperPrint = JasperFillManager.fillReport(jasper, reportParam, beans);
        exportToWord(jasperPrint, wordFile);
      }
    }.call();
  }

  /**
   * for export jasper report(.jasper input stream) with beans to output word
   * file (.doc)
   *
   * @param jasperInputStream
   * @param models
   * @param reportParam
   * @param wordFile
   * @throws Exception
   */
  public static void exportWithBeansToWordFile(final InputStream jasperInputStream, final Object[] models, final Map reportParam, final File wordFile) throws Exception {
    try {
      JasperReport jasper = (JasperReport) JRLoader.loadObject(jasperInputStream);
      exportWithBeansToWordFile(jasper, models, reportParam, wordFile);
    } finally {
      if (jasperInputStream != null) {
        jasperInputStream.close();
      }
    }
  }

  /**
   * for export jasper report with database connection to output jasper print
   * file (.jasperPrint)
   *
   * @param jasper
   * @param databaseConnection
   * @param reportParam
   * @param outputJasperPrintFile
   * @throws Exception
   */
  public static void exportJasperPrintWithConnectionToFile(final JasperReport jasper, final Connection databaseConnection, final Map reportParam, final File outputJasperPrintFile) throws Exception {
    new ExecuteCaller(databaseConnection) {

      @Override
      public void execute(JRFileVirtualizer virtualizer) throws Exception {
        reportParam.put(JRParameter.REPORT_VIRTUALIZER, virtualizer);
        JasperFillManager.fillReportToFile(jasper, outputJasperPrintFile.getPath(), reportParam, databaseConnection);
      }
    }.call();
  }

  /**
   * for export jasper report with database connection to output jasper print
   * file (.jasperPrint)
   *
   * @param jasperInputStream
   * @param databaseConnection
   * @param reportParam
   * @param outputJasperPrintFile
   * @throws Exception
   */
  public static void exportJasperPrintWithConnectionToFile(final InputStream jasperInputStream, final Connection databaseConnection, final Map reportParam, final File outputJasperPrintFile) throws Exception {
    new ExecuteCaller(databaseConnection) {

      @Override
      public void execute(JRFileVirtualizer virtualizer) throws Exception {
        try {
          reportParam.put(JRParameter.REPORT_VIRTUALIZER, virtualizer);
          JasperReport jasper = (JasperReport) JRLoader.loadObject(jasperInputStream);
          JasperFillManager.fillReportToFile(jasper, outputJasperPrintFile.getPath(), reportParam, databaseConnection);
        } finally {
          if (jasperInputStream != null) {
            jasperInputStream.close();
          }
        }
      }
    }.call();
  }

  /**
   * for export jasper report with beans to output jasper print file
   * (.jasperPrint)
   *
   * @param jasper
   * @param models
   * @param reportParam
   * @param outputJasperPrintFile
   * @throws Exception
   */
  public static void exportJasperPrintWithBeansToFile(final JasperReport jasper, final Object[] models, final Map reportParam, final File outputJasperPrintFile) throws Exception {
    new ExecuteCaller() {

      @Override
      public void execute(JRFileVirtualizer virtualizer) throws Exception {
        JRBeanArrayDataSource beans = new JRBeanArrayDataSource(models);
        JasperFillManager.fillReportToFile(jasper, outputJasperPrintFile.getPath(), reportParam, beans);
      }
    }.call();
  }

  /**
   * for export jasper print file to pdf file (.pdf)
   *
   * @param jasperPrintFile
   * @param pdfFile
   * @throws Exception
   */
  public static void exportFromJasperPrintFileToPdfFile(final File jasperPrintFile, final File pdfFile) throws Exception {
    new ExecuteCaller() {

      @Override
      public void execute(JRFileVirtualizer virtualizer) throws Exception {
        JasperPrint jasperPrint = JRLoader.loadJasperPrintFromFile(jasperPrintFile.getPath(), virtualizer);
        exportToPdf(jasperPrint, pdfFile);
      }
    }.call();
  }

  /**
   * for export jasper print file to excel file (.xls)
   *
   * @param jasperPrintFile
   * @param excelFile
   * @throws Exception
   */
  public static void exportFromJasperPrintFileToExcelFile(final File jasperPrintFile, final File excelFile) throws Exception {
    new ExecuteCaller() {

      @Override
      public void execute(JRFileVirtualizer virtualizer) throws Exception {
        JasperPrint jasperPrint = JRLoader.loadJasperPrintFromFile(jasperPrintFile.getPath(), virtualizer);
        exportToExcel(jasperPrint, excelFile);
      }
    }.call();
  }

  /**
   * for export jasper print file to word file (.doc)
   *
   * @param jasperPrintFile
   * @param wordFile
   * @throws Exception
   */
  public static void exportFromJasperPrintFileToWordFile(final File jasperPrintFile, final File wordFile) throws Exception {
    new ExecuteCaller() {

      @Override
      public void execute(JRFileVirtualizer virtualizer) throws Exception {
        JasperPrint jasperPrint = JRLoader.loadJasperPrintFromFile(jasperPrintFile.getPath(), virtualizer);
        exportToWord(jasperPrint, wordFile);
      }
    }.call();
  }
}
ใช้คู่กับตัว export สำเร็จรูป
package com.blogspot.na5cent.jasperlearning;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import javax.sql.DataSource;
import org.apache.commons.io.FilenameUtils;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.util.StringUtils;

/**
 * @author redcrow
 * create 11/11/2014
 * link http://na5cent.blogspot.com/2013/12/jasperexporter-java.html
 */
public class ReportExporter {

  private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(ReportExporter.class);
  /**/
  private static final String JASPER_FILE_EXTENSION = ".jasper";
  private static final String JASPERPRINT_FILE_EXTENSION = ".jasperPrint";
  private static final String MSWORD_FILE_EXTENSION = ".doc";
  private static final String PDF_FILE_EXTENSION = ".pdf";
  private static final String EXCEL_FILE_EXTENSION = ".xls";
  /**/
  private final File jasperFile;
  private String exportFileName;
  private File exportFile;
  private File jasperPrintFile;
  private Map<String, Object> params;
  private File tempDirectory;
  private DataSource dataSource;
  private String lastestType;

  private ReportExporter(File jasperFile) {
    this.jasperFile = jasperFile;
    exportFileName = FilenameUtils.getBaseName(
        jasperFile.getName()
    );
  }

  private static boolean isJasperFile(File file) {
    return file.getName()
        .toLowerCase()
        .endsWith(JASPER_FILE_EXTENSION);
  }

  public static ReportExporter fromJasper(File jasperFile) {
    if (!isJasperFile(jasperFile) || !jasperFile.exists()) {
      throw new IllegalArgumentException(
          "not " + JASPER_FILE_EXTENSION + " file"
      );
    }

    return new ReportExporter(jasperFile);
  }

  /**
   * root is class path
   *
   * @param jasperFilePath
   * @return
   */
  public static ReportExporter fromJasper(String jasperFilePath) {
    return fromJasper(new File(ReportExporter.class.getResource(
        jasperFilePath
    ).getPath()));
  }

  private Map<String, Object> getParams() {
    if (params == null) {
      params = new HashMap<>();
    }

    return params;
  }

  private File getTempDirectory() {
    if (tempDirectory == null) {
      String path = System.getProperty("java.io.tmpdir");
      tempDirectory = new File(path);
    }

    return tempDirectory;
  }

  public ReportExporter withTempDirectory(File tempDirectory) {
    this.tempDirectory = tempDirectory;
    return this;
  }

  public ReportExporter addParam(String key, Object value) {
    getParams().put(key, value);
    return this;
  }

  public ReportExporter setExportFileName(String fileName) {
    this.exportFileName = fileName;
    return this;
  }

  private File createJasperPrintFile() {
    return new File(
        getTempDirectory(),
        exportFileName + JASPERPRINT_FILE_EXTENSION
    );
  }

  public File getExportFile() {
    return exportFile;
  }

  public File getJasperPrintFile() {
    return jasperPrintFile;
  }

  public File getJasperFile() {
    return jasperFile;
  }

  public ReportExporter withDataSource(DataSource dataSource) {
    this.dataSource = dataSource;
    return this;
  }

  private void filterReport2JasperPrint() {
    if (dataSource == null) {
      throw new NullPointerException("require dataSource.");
    }

    try {
      jasperPrintFile = createJasperPrintFile();
      JasperExporter.exportJasperPrintWithConnectionToFile(
          new FileInputStream(jasperFile),
          dataSource.getConnection(),
          getParams(),
          jasperPrintFile
      );
    } catch (Exception ex) {
      LOG.warn(null, ex);
      jasperPrintFile = null;
    }
  }

  private File newExportFile(String extension) {
    return new File(
        getTempDirectory(),
        exportFileName + extension
    );
  }

  private void print2WordFile() throws Exception {
    exportFile = newExportFile(MSWORD_FILE_EXTENSION);
    JasperExporter.exportFromJasperPrintFileToWordFile(
        jasperPrintFile,
        exportFile
    );
  }

  private void print2PdfFile() throws Exception {
    exportFile = newExportFile(PDF_FILE_EXTENSION);
    JasperExporter.exportFromJasperPrintFileToPdfFile(
        jasperPrintFile,
        exportFile
    );
  }

  private void print2ExcelFile() throws Exception {
    exportFile = newExportFile(EXCEL_FILE_EXTENSION);
    JasperExporter.exportFromJasperPrintFileToExcelFile(
        jasperPrintFile,
        exportFile
    );
  }

  /**
   * for clear export file caching
   */
  public void reset() {
    jasperPrintFile = null;
    exportFile = null;
  }

  private boolean match(String type) {
    if (!StringUtils.hasText(type)) {
      return false;
    }

    type = type.toLowerCase();
    return type.equals("word")
        || type.equals("excel")
        || type.equals("pdf");
  }

  /**
   * if export success will return true else false
   *
   * @return
   */
  public boolean isExported() {
    return exportFile != null;
  }

  private void exportFromType(String type) {
    try {
      type = type.toLowerCase();
      switch (type) {
        case "word":
          print2WordFile();
          break;
        case "excel":
          print2ExcelFile();
          break;
        default:
          print2PdfFile();
          break;
      }
    } catch (Exception ex) {
      LOG.warn(null, ex);
      exportFile = null;
    }
  }

  /**
   * @param type word, excel or pdf only
   * @return export file
   */
  public File export(String type) {
    if (!match(type)) {
      throw new IllegalArgumentException(
          "type must word, excel or pdf only."
      );
    }

    if (jasperPrintFile == null) {
      filterReport2JasperPrint();
    }

    boolean useCache = type.equals(lastestType) && exportFile != null;
    if (jasperPrintFile != null && !useCache) {
      exportFromType(type);
      lastestType = type;
    }

    return exportFile;
  }
}
example
...
String JASPER_FILE = ...
DataSource dataSource = ...
...
...
ReportExporter exporter = ReportExporter.fromJasper(JASPER_FILE)
        .withDataSource(dataSource)
        .withTempDirectory(JasperReports.getTempDirectory());
...
...
exporter.addParam("hcodes", ...);
...
exporter.export("pdf");

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น