หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Composite key generator : java

maven dependencies
<dependency>
  <groupId>commons-lang</groupId>
  <artifactId>commons-lang</artifactId>
  <version>2.6</version>
</dependency>
CompositeKeyGenerator.java
package com.blogspot.na5cent.util;

import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
import org.apache.commons.lang.StringUtils;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public class CompositeKeyGenerator {

  private static final String KEY_PATTERN = "\\{\\s*(.*?)\\s*\\}";
  private static final String KEY_SPLITOR = ":";

  public static String generateKey(String prefixName, String... keys) {
    return prefixName + "{" + StringUtils.join(keys, KEY_SPLITOR) + "}";
  }

  private static String selectKey(String text) {
    Pattern patternCompile = Pattern.compile(KEY_PATTERN);
    Matcher matcher = patternCompile.matcher(text);
    if (!matcher.find()) {
      return text;
    }

    return matcher.group(1);
  }

  public static String getKeyIndex(String key, int index) {
    return StringUtils.split(selectKey(key), KEY_SPLITOR)[index];
  }
}

CompositeKeyGeneratorTest.java
package com.blogspot.na5cent.util.test;

import org.junit.Test;
import static org.junit.Assert.*;
import com.blogspot.na5cent.util.CompositeKeyGenerator;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public class CompositeKeyGeneratorTest {

  @Test
  public void test() {
    String KEY = "PersonnelInfo{10666:1.2.3.4}";
    assertEquals(KEY, CompositeKeyGenerator.generateKey("PersonnelInfo", "10666", "1.2.3.4"));
    assertEquals("10666", CompositeKeyGenerator.getKeyIndex(KEY, 0));
    assertEquals("1.2.3.4", CompositeKeyGenerator.getKeyIndex(KEY, 1));
  }
}
Example to use
ServiceInfoPK.java
package com.blogspot.na5cent.model.pk;

import java.io.Serializable;
import java.util.Objects;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Embeddable;
import com.blogspot.na5cent.util.CompositeKeyGenerator;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
@Embeddable
public class ServiceInfoPK implements Serializable {

  @Column(name = "hcode")
  private String hcode;
  @Column(name = "service_id")
  private String serviceId;

  public ServiceInfoPK() {
  }

  public ServiceInfoPK(String pk) {
    this.hcode = CompositeKeyGenerator.getKeyIndex(pk, 0);
    this.serviceId = CompositeKeyGenerator.getKeyIndex(pk, 1);
  }

  public ServiceInfoPK(String hcode, String serviceId) {
    this.hcode = hcode;
    this.serviceId = serviceId;
  }

  public String getHcode() {
    return hcode;
  }

  public void setHcode(String hcode) {
    this.hcode = hcode;
  }

  public String getServiceId() {
    return serviceId;
  }

  public void setServiceId(String serviceId) {
    this.serviceId = serviceId;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    int hash = 7;
    hash = 41 * hash + Objects.hashCode(this.hcode);
    hash = 41 * hash + Objects.hashCode(this.serviceId);
    return hash;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object obj) {
    if (obj == null) {
      return false;
    }
    if (getClass() != obj.getClass()) {
      return false;
    }
    final ServiceInfoPK other = (ServiceInfoPK) obj;
    if (!Objects.equals(this.hcode, other.hcode)) {
      return false;
    }
    if (!Objects.equals(this.serviceId, other.serviceId)) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return CompositeKeyGenerator.generateKey("ServiceInfo", hcode, serviceId);
  }

}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น