หน้าเว็บ

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เขียน Service Glassfish Server บน Linux Ubuntu

        server นี้ผมได้ทำการ set GLASSFISH_HOME ไว้ใน $PATH ของ file ~/.bashrc แล้วน่ะครับ  จึงทำให้สามารถเรียก asadmin ได้เลย  โดยไม่ต้องใช้ path เต็มครับ

1. ไปที่ /etc/init.d/ ด้วยคำสั่ง
$ cd /etc/init.d/
2. สร้าง file service glassfish ด้วยคำสั่ง
$ sudo vi glassfish
3. เขียนชุดคำสั่ง
#!/bin/sh
#

# define service function
start(){
  asadmin start-domain >/dev/null 
}

stop(){
  asadmin stop-domain >/dev/null 
}

restart(){
  asadmin restart-domain >/dev/null 
}

#detect service argument
case "$1" in
  start)
    start
  ;;
  stop)
    stop
  ;;
  restart)
    restart
  ;;
*)

echo $"Usage: $0 {start|stop|restart}"
exit 1
esac

exit 0
4. สั่งงาน
$ service glassfish start
หรือ
$ /etc/init.d/glassfish start

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น