หน้าเว็บ

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

age computation oracle sql

code
select trunc(months_between(sysdate,dob)/12) year,
    trunc(mod(months_between(sysdate,dob),12)) month,
    trunc(sysdate-add_months(dob,trunc(months_between(sysdate,dob)/12)*12+trunc(mod(months_between(sysdate,dob),12)))) day
from (
    Select to_date('15122000','DDMMYYYY') dob 
    from dual
);
output
year      month      day
13        10             29

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น