หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Primefaces SelectOneRadio change disabled
js
/**
 * @author redcrow
 * create 24/11/2014
 * link http://na5cent.blogspot.com/2014/11/primefaces-selectoneradio-change.html
 */
(function($) {
  $(function() {
    $('[class*=change-disabled]').each(function() {
      var $redioChecked = $(this);
      var classes = $redioChecked.attr('class').split(' ');
      for (var i = 0; i < classes.length; i++) {
        if (/^(change\-disabled)/.test(classes[i])) {
          done(
            $redioChecked.find('input[type=radio]'),
            replace(classes[i], /.*\:(.*?)\(.*/),
            replace(classes[i], /.*\((.*?)\).*/)
          );
        }
      }
    });

    function replace(str, regEx){
      return str.replace(regEx, function() {
        return arguments[1];
      });
    }

    function disabledChecked(checked, $el) {
      if (checked) {
        $el.addClass('disabled-item');
      } else {
        $el.removeClass('disabled-item');
      }
    }

    function isDisabled($radioValue, disableValue) {
      var values = disableValue.split(',');
      for (var i = 0; i < values.length; i++) {
        if ($.trim($radioValue) === $.trim(values[i])) {
          return true;
        }
      }

      return false;
    }

    function done($oneRadio, disableValue, classes) {
      var clazz = classes.split(',');
      for (var i = 0; i < clazz.length; i++) {
        var $el = $($.trim(clazz[i]));
        disabledChecked(isDisabled(
            $oneRadio.filter(':checked').val(),
            disableValue
          ), $el
        );
    
        $oneRadio.on('change', function() {
          disabledChecked(isDisabled(
              $(this).val(),
              disableValue
            ), $el
          );
        });
      }
    }
  });
})(jQuery);
css
.disabled-item{
  position : relative;
  opacity: .30;
  filter: alpha(opacity=30);
}
.disabled-item::after { 
  content: ''; 
  display: inline-block; 
  position: absolute; 
  top: 0; 
  left: 0; 
  right: 0; 
  bottom: 0; 
  pointer-events: all; 
}

ตัวอย่างการใช้งาน

xhtml
กำหนด style class เป็น  change-disabled:true(.clinic-a) : disabled target element (.clinic-a) เมื่อค่าตรงตามที่ตั้งไว้ (true) สามารถใส่เป็น multiple value ได้
<span>
  <p:selectOneRadio value="#{auditFormCtrl.auditForm.audit.clinicA}"
           styleClass="change-disabled:true(.clinic-a)">
    <f:selectItem itemValue="true" itemLabel="Yes"/>
    <f:selectItem itemValue="false" itemLabel="No"/>
  </p:selectOneRadio>
</span>
<span class="clinic-a">
  วันเดือนปีที่ผู้ป่วยเริ่มมีไข้
  <p:spacer width="10"/>
  <p:inputText value="#{auditFormCtrl.auditForm.audit.clinicADate}"
         styleClass="ic-calendar">
    <f:convertDateTime pattern="dd/MM/yyyy"/>
  </p:inputText>
</span>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น