หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

ทำ (Mod-Security2) Hardening ให้กับ (Apache) Web Server บน Ubuntu 11.10 Server


        ModeSecurity คือ Software Open Source ตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ ในการ Detection และ Prevention Engine สำหรับ เว็บไซต์ของเราที่อยู่ฝั่ง Server ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการโจมตี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโมดูล Apache

      1. เปิด Terminal ขึ้นมา  ด้วยการกด Ctrl + Alt + t


      2. ให้ทำการ Update และ Upgrade Server ให้มีความเป็นปัจจุบันก่อน 
  •      การ Update จะใช้คำสั่ง  $ sudo apt-get update  จากนั้นใส่รหัสผ่านลงไป
  •      การ Upgrade จะใช้คำสั่ง $ sudo apt-get upgrade จากนั้นใส่รหัสผ่านลงไปผลจากการ Update Upgrade เสร็จ       3. Server ต้องมีแพ็คเกตดังต่อไปนี้อยู่ในเครื่องก่อนการติดตั้ง Mod-Security2 
 libxml2-dev liblua5.1-0 lua5.1 apache2-dev build-essential  ถ้าหากยังไม่มี  สามารถทำการติดตั้งได้  โดยการใช้คำสั่งดังต่อไปนี้  $ sudo apt-get install libxml2-dev liblua5.1-0 lua5.1 apache2-dev build-essential  ดังรูป
การติดตั้งเสร็จสิ้น


      4. ทำการ  Download Mod-Security2 มาไว้ในเครื่องก่อน  ซึ่งในที่นี้จะเก็บไว้ที่  Desktop  โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้  
$ cd Desktop/
$ wget http://www.modsecurity.org/download/modsecurity-apache_2.5.11.tar.gz   ดังรูป


การ Download เสร็จสิ้น


      5. ทำการแตกไฟล์  โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้  $ tar xvfz modsecurity-apache_2.5.11.tar.gz  ดังรูป      6. เข้าไปที่  Directory modsecurity-apache_2.5.11/apache2  โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ 
$ cd modsecurity-apache_2.5.11/apache2/  ดังรูป


      7. ยกสิทธิ์ขึ้นเป็น root และทำการ Build Mod-Security  โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ 
$ sudo su
# ./configure && make && make install  ดังรูปการ Build  เสร็จสิ้น


      8. ทำการสร้างไฟล์ชื่อ  mod-security2.load  เก็บไว้ที่   /etc/apache2/mods-available/  โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้  
       # gedit /etc/apache2/mods-available/mod-security2.load  ดังรูป      9. ใส่ข้อความต่อไปนี้ลงไป
           LoadFile /usr/lib/libxml2.so
           LoadFile /usr/lib/i386-linux-gnu/liblua5.1.so.0
           LoadModule security2_module /usr/lib/apache2/modules/mod_security2.so   แล้ว Save ไว้  ดังรูป

 

      10. ทำการ Enable module  mod-Security2 และ unique_id  โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ 
# a2enmod mod-security2
# a2enmod unique_id  ดังรูป


      11. สร้างไฟล์คอนฟิกชื่อว่า  mod-security2.conf  เก็บไว้ที่  /etc/apache2/conf.d/  โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้
# cd /
# gedit /etc/apache2/conf.d/mod-security2.conf   จากนั้นพิมพ์สิ่งต่อไปนี้ลงไป
Include /etc/modsecurity2/*.conf    แล้วก็ Save ไว้  ดังรูป
      12. ทำการสร้าง Directory  และไฟล์ที่จำเป็นของระบบ โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้
# mkdir /etc/modsecurity2
# mkdir /etc/modsecurity2/logs
# touch /etc/modsecurity2/logs/modsec_audit.log
# touch /etc/modsecurity2/logs/modsec_debug.log 
ดังรูป


      13. ทำการ Copy Rule  ทั้งหมดจาก  /home/redcrow/Desktop/modsecurity-apache_2.5.11/rules/  ไปไว้ใน /etc/modsecurity2  โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้
# cp /home/redcrow/Desktop/modsecurity-apache_2.5.11/rules/*.conf /etc/modsecurity2   ดังรูป


      14. ทำการแก้ไข  Path สำหรับเก็บ Log File ให้ตรงตามที่ได้สร้างไว้ในข้อ 12  โดยการใช้คำสั่งดังต่อไปนี้
      # gedit /etc/modsecurity2/modsecurity_crs_10_config.conf   ดังรูป


 
 

      15. โดย :
           ค้นหา  
SecDebugLog logs/modsec_debug.log
           แทนที่ด้วย 
SecDebugLog /etc/modsecurity2/logs/modsec_debug.log
           ค้นหา 
SecAuditLog logs/modsec_audit.log
           แทนที่ด้วย  
SecAuditLog /etc/modsecurity2/logs/modsec_audit.log
จากนั้นก็ Save ไว้  ดังรูป


แก้ไขใหม่


และ


แก้ไขใหม่
    

      16. ทำการตรวจสอบค่า Config ของ apache ซึ่งถ้าไม่มีปัญหาอะไร จะคืนมาเป็น Syntax OK 
โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้   # apache2ctl configtest   ดังรูป


      17. ทำการ Restart Service Apache  โดยการใช้คำสั่งดังต่อไปนี้  # service apache2 restart  ดังรูป


      18. การตรวจสอบการทำงานของ mode-security2 ทำได้โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้
# cat /var/log/apache2/error.log | grep ModSecurity  ดังรูป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น