หน้าเว็บ

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

java ส่ง email เข้า gmail ด้วย spring framewok(java send email to gmail with spring framework)

package com.blogspot.na5cent;

import java.io.File;
import java.util.Properties;
import javax.activation.CommandMap;
import javax.activation.MailcapCommandMap;
import javax.mail.internet.MimeMessage;
import org.springframework.core.io.FileSystemResource;
import org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl;
import org.springframework.mail.javamail.MimeMessageHelper;

public class EmailSender {

  private static final String SMTP_HOST_NAME = "smtp.gmail.com";
  private static final String SMTP_AUTH_USER = "SENDER_EMAIL";
  private static final String SMTP_AUTH_PWD = "SENDER_PASSWORD";
  private static final String emailTarget = "RECEIVER_EMAIL";
  private static final String emailSubject = "test send email";
  private static final String emailFromAddress = "SENDER_EMAIL";
  private static final String emailMessage = "test!!!";

  public static void main(String args[]) throws Exception {
    MailcapCommandMap mc = (MailcapCommandMap) CommandMap.getDefaultCommandMap();
    mc.addMailcap("text/html;; x-java-content-handler=com.sun.mail.handlers.text_html");
    mc.addMailcap("text/xml;; x-java-content-handler=com.sun.mail.handlers.text_xml");
    mc.addMailcap("text/plain;; x-java-content-handler=com.sun.mail.handlers.text_plain");
    mc.addMailcap("multipart/*;; x-java-content-handler=com.sun.mail.handlers.multipart_mixed");
    mc.addMailcap("message/rfc822;; x-java-content-handler=com.sun.mail.handlers.message_rfc822");
    CommandMap.setDefaultCommandMap(mc);
    JavaMailSenderImpl sender = new JavaMailSenderImpl();
    Properties pro = new Properties();
//    pro.setProperty("mail.smtps.host", SMTP_HOST_NAME);
//    pro.setProperty("mail.smtp.port", "465");
    pro.setProperty("mail.smtps.auth", "true");
    pro.setProperty("mail.smtps.starttls.enable", "true");
    pro.setProperty("mail.debug", "true");

    sender.setJavaMailProperties(pro);
    sender.setUsername(SMTP_AUTH_USER);
    sender.setPassword(SMTP_AUTH_PWD);
    sender.setProtocol("smtps");
    sender.setPort(465);
    sender.setHost(SMTP_HOST_NAME);
    sender.setDefaultEncoding("utf-8");

    MimeMessage message = sender.createMimeMessage();
    MimeMessageHelper helper = new MimeMessageHelper(message, true);

    helper.setSubject(emailSubject);
    helper.setFrom(emailFromAddress);
    helper.setText(emailMessage);
    File part = new File("c:\\temp\\"); //ส่งไฟล์ภาพไปด้วย
    FileSystemResource file = new FileSystemResource(new File(part, "Koala.jpg"));
    helper.addAttachment("Koala.jpg", file);

    helper.setTo(emailTarget);
    sender.send(message);
  }
}

เรามาลองเขียนเป็น component email กันดีกว่าครับ
1. ให้เพิ่ม config ต่อไปนี้ลงใน applicationContext.xml ของ spring framework
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans 
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd">
  <bean id="mailSender" class="org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl">
    <property name="host" value="smtp.gmail.com"/>
    <property name="port" value="465"/>
    <property name="protocol" value="smtps"/>
    <property name="username" value="YOUR_EMAIL_SENDING"/>
    <property name="password" value="YOUR_PASSWORD_SENDING"/>
    <property name="defaultEncoding" value="UTF-8"/>
    <property name="javaMailProperties">
      <props>
        <prop key="mail.smtps.auth">true</prop>
        <prop key="mail.smtps.starttls.enable">true</prop>
        <prop key="mail.debug">true</prop>
      </props>
    </property>
  </bean>
</beans>

2. เขียน component Email
package com.blogspot.na5cent.email;

import java.util.List;
import javax.mail.internet.MimeMessage;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl;
import org.springframework.mail.javamail.MimeMessageHelper;
import org.springframework.stereotype.Component;
import th.co.geniustree.nhso.deficientdrugs.forum.model.UserForum;
import th.co.geniustree.nhso.deficientdrugs.forum.repository.UserForumRepo;

/**
 *
 * @author Redcrow
 */
@Component
public class ForgetPasswordEmail {

  static {
    MailcapCommandMap mc = (MailcapCommandMap) CommandMap.getDefaultCommandMap();
    mc.addMailcap("text/html;; x-java-content-handler=com.sun.mail.handlers.text_html");
    mc.addMailcap("text/xml;; x-java-content-handler=com.sun.mail.handlers.text_xml");
    mc.addMailcap("text/plain;; x-java-content-handler=com.sun.mail.handlers.text_plain");
    mc.addMailcap("multipart/*;; x-java-content-handler=com.sun.mail.handlers.multipart_mixed");
    mc.addMailcap("message/rfc822;; x-java-content-handler=com.sun.mail.handlers.message_rfc822");
    CommandMap.setDefaultCommandMap(mc);
  }

  @Autowired //เป็นการเรียกใช้งาน config file email ใน applicationContext.xml
  private JavaMailSenderImpl mailSender;
  @Autowired //ใช้งาน database
  private UserForumRepo userForumRepo;

  public boolean send(String userName) {
    boolean success = false;
    try {
      MimeMessage message = mailSender.createMimeMessage();
      MimeMessageHelper helper = new MimeMessageHelper(message, true);
      List<UserForum> users = userForumRepo.findByUserName(userName);
      if (users.size() != 1) {
        return false;
      }

      UserForum user = users.get(0);
      helper.setTo(user.getEmail());
      helper.setSubject("แจ้งรหัสผ่าน");
      helper.setText("ผู้ใช้ : " + user.getFullName() + "<br/>UserName : " + user.getUserName() + "<br/>Password : " + user.getPassword(), true);
      mailSender.send(message);
      success = true;
    } catch (Exception ex) {
      success = false;
    } finally {
      return success;
    }
  }
}
3. การเรียกใช้งาน (ผ่าน JSF Managed Bean)
@ManagedBean
@RequestScoped
public class ForgetPasswordMB {

  private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(ForgetPasswordMB.class);
  private String userName;
  private ForgetPasswordEmail email;

  @PostConstruct
  public void postConstruct() {
    email = JSFSpringUtils.getBean(ForgetPasswordEmail.class);
  }

  public String getUserName() {
    return userName;
  }

  public void setUserName(String userName) {
    this.userName = userName;
  }

  public void onSendEmail() {
    if (email.send(userName)) {
      Notifications.message(Notifications.INFO, "ส่งรหัสผ่านเข้า email ของผู้ใช้", "เรียบร้อย");
    } else {
      Notifications.message(Notifications.WARN, "ส่งรหัสผ่านเข้า email ของผู้ใช้", "ล้มเหลว");
    }
  }
}        เราสามารถสร้าง template email สวยๆได้ ซึ่งในที่นี้ผมจะใช้  FreeMarker template engine เข้ามาช่วยครับ  อยากได้สวยแค่ไหน  ยังไงก็ขึ้นอยู่กับความ Art ของแต่ละคนครับ

เรียนรู้ได้ในหัวข้อ  สร้าง template email ด้วย freemarker template engine : java

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น