หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

ใช้งาน Log Back

1. maven dependencies
<dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>slf4j-api</artifactId>
  <version>1.6.4</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>ch.qos.logback</groupId>
  <artifactId>logback-classic</artifactId>
  <version>1.0.6</version>
</dependency>
2. ให้นำ configuration ต่อไปนี้ (logback.xml) ไปวางใน Other Sources หรือ Class Path
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  
  <property name="ROOT_PATH" value="/ServerLog" />
  
  
  <appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
    <layout class="ch.qos.logback.classic.PatternLayout">
      <Pattern>
        %d{HH:mm:ss.SSS} %level [%thread] %logger{10} [%file:%line] %msg%n
      </Pattern>
    </layout>
  </appender>
  
  <appender name="FILE" class="ch.qos.logback.core.FileAppender">
    <file>${ROOT_PATH}/logbackLearning.log</file>
    <encoder>
      <pattern>
        %d{HH:mm:ss.SSS} %level [%thread] %logger{10} [%file:%line] %msg%n      
      </pattern>
    </encoder>
  </appender>
 
  
  <logger name="com.blogspot.na5cent" level="TRACE"/>
  <root level="debug">
    <appender-ref ref="STDOUT"/>
    <appender-ref ref="FILE"/>
  </root>
</configuration>

3. เขียน java code
package com.blogspot.na5cent.logbacklearning;

import java.io.Serializable;
import java.util.Date;
import javax.annotation.PostConstruct;
import javax.faces.bean.ManagedBean;
import javax.faces.bean.RequestScoped;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

/**
 *
 * @author Redcrow
 */
@ManagedBean
@RequestScoped
public class LogbackTestingMB implements Serializable {
  private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(LogbackTestingMB.class);

  @PostConstruct
  public void postConstruct() {

    LOG.debug("start logger on {}", new Date());
  }

  public String getHelloWorld() {
    return "hello world!";
  }
}

log ออก console


log ออก file


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น