หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

extract web content html : java
/**
* redcrow
* na5cent.blogspot.com 
* 04/01/2013
*/
package com.blogspot.na5cent.jsflearning;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;

/**
 *
 * @author Redcrow
 */
public class HTMLParser {

  public static final String TITLE_PATTERN = "<title>(.*?)</title>";
  public static final String YOUTUBE_SCREEN_SHORT_PATTERN = "<link itemprop=\"thumbnailUrl\" href=\"(.*?)\">";
  public static final String IMAGE_PATTERN = "<img[^>]+src\\s*=\\s*['\"]([^'\"]+)['\"][^>]*>";
  public static final String WEBCONTENT_PATTERN = "<p.*?>(.*?)</p>";
  public static final String URL_PATTERN = "^(https?|ftp|file|//)(://)?[-a-zA-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[-a-zA-Z0-9+&@#/%=~_|]";
  private String html = "";
  private String host;
  private String protocol;

  public HTMLParser(String urlText) throws MalformedURLException, IOException {
    URL url = new URL(urlText);
    InputStream inputStream = url.openStream();
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(inputStream, "UTF-8"));
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    String line;
    while ((line = reader.readLine()) != null) {
      builder.append(line);
    }
    html = builder.toString();
    host = url.getHost();
    protocol = url.getProtocol();
  }

  public List<String> get(String pattern, int numberOfResult) {
    List<String> result = new ArrayList<String>();
    Pattern patternCompile = Pattern.compile(pattern);
    Matcher matcher = patternCompile.matcher(html);
    int count = 0;
    while (matcher.find() && (count++ < numberOfResult)) {
      String text = matcher.group(1);
      if (IMAGE_PATTERN.equals(pattern)) {
        if (!isMatch(text, URL_PATTERN)) {
          text = protocol + "://" + host + text;
        }
      }
      result.add(text.replaceAll("\\<script.*?\\>.*?\\</script\\>", "")
              .replaceAll("\\<.*?\\>", " ")
              .replaceAll("&lt;", "")
              .replaceAll("&gt;", ""));
    }

    if (IMAGE_PATTERN.equals(pattern) && "www.youtube.com".equals(host)) {
      Pattern pc = Pattern.compile(YOUTUBE_SCREEN_SHORT_PATTERN);
      Matcher mc = pc.matcher(html);
      while (mc.find()) {
        result.add(0, mc.group(1));
      }
    }

    return result;
  }

  private boolean isMatch(String s, String pattern) {
    try {
      Pattern patt = Pattern.compile(pattern);
      Matcher matcher = patt.matcher(s);
      return matcher.matches();
    } catch (RuntimeException e) {
      return false;
    }
  }
}

/*
example to use

try {
  HTMLParser parser = new HTMLParser(url);
  title = parser.get(HTMLParser.TITLE_PATTERN, 1);
  image = parser.get(HTMLParser.IMAGE_PATTERN, 10);
  content = parser.get(HTMLParser.WEBCONTENT_PATTERN, 2);
} catch (MalformedURLException ex) {
  Logger.getLogger(HtmlPerserMB.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
} catch (IOException ex) {
  Logger.getLogger(HtmlPerserMB.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
}
*/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น