หน้าเว็บ

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

dynamic callback argument : javascript


var dynamic = function(arguments, callback){
  callback.apply(this, arguments);
};
 
//ส่ง array parameter เข้าไป 2 ตัว ได้ callback arguments ออกมา 2 ตัว 
dynamic([1, 2], function(a, b){
  console.log('a =>' + a);
  console.log('b => ' + b);
});
  
console.log('-------------------------------------');
  
//ส่ง array parameter เข้าไป 3 ตัว ได้ callback arguments ออกมา 3 ตัว
dynamic([1, 2, 3], function(a, b, c){
  console.log('a =>' + a);
  console.log('b => ' + b);
  console.log('c => ' + c);
});
  
console.log('-------------------------------------');
 
//ส่ง array parameter เข้าไป 5 ตัว ได้ callback arguments ออกมา 5 ตัว 
dynamic([1, 2, 3, 4, 5], function(a, b, c, d, e){
  console.log('a =>' + a);
  console.log('b => ' + b);
  console.log('c => ' + c);
  console.log('d => ' + d);
  console.log('e => ' + e);
});
ก็จะมีคำถามว่าผมเอามาใช้ทำอะไร?

        ผมเอามาใช้สร้าง framework ในการจัดการ dependencies หรือ librarys ของระบบครับ
เช่น ผมใส่ dependencies ไป 2 ตัว ผมก็ต้องได้ dependencies เหล่านั้นกลับมา 2 ตัวตามลำดับ

ตัวอย่าง
Class.define('LazyLoad', {

  package : 'com.blogspot.na5cent.load',
 
  import : [
    'com.blogspot.na5cent.utils.Urls',
    'com.blogspot.na5cent.utils.Types'
  ],
 
  class : function(Urls, Types){
 
    console.log('dependency1 => ' + Urls);
    console.log('dependency2 => ' + Types);

    var _instance = function(){
 
    };
 
    return {
      instance : _instance
    };
  }
});

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น