หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

oracle pl/sql backup data (อีก 1 ภาษาโปรแกรมมิ่ง ที่โปรแกรมเมอร์ต้องใช้)


        บทความนี้จะเป็นบทความเกี่ยวกับการเขียน oracle pl/sql เพื่อ backup ข้อมูลทั้งหมดใน schema แบบรายปี ซึ่งได้รับ requirement จริงมาจาก user ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ดัดแปลง เพื่อให้เข้ากับงานหรือ  requirement ที่ตนเองได้รับมา  ตามความเหมาะสม

        ตอนนี้ผมกำลังพัฒนาโปรเจ็คนึง  ซึ่งตาม requirement ของ user เขาต้องการให้ผมทำการ backup ข้อมูลทุกอย่าง  ทุก tables ทำเป็นข้อมูลรายปีเก็บไว้  ซึ่งข้อมูล มีประมาณ 80 tables ถ้าจะให้ backup มือก็คงจะไม่สะดวก  ผมก็เลยปรึกษากันในทีมว่าจะเอายังไง  จนได้มติหรือผลออกมาว่า  ถ้าอย่างนั้น  เรา clone table ทั้งหมดไว้  เรียกว่า "log table"  คือตั้งชื่อเป็น ylog_XXX (XXX คือชื่อ table เก่าที่เรา clone มา) แล้วเพิ่ม column ปีเข้าไป  น่าจะโอเคกว่า  ylog_XXX คือเก็บข้อมูลของ table XXX  แต่มีปีกำกับ  ส่วน table XXX เราก็เก็บเฉพาะข้อมูลปีล่าสุด หรือปีปัจจุบัน  เพื่อเอาไปแสดงผลให้ user เห็น

        เหตุผลที่ผมได้รับมาจาก user สำหรับ requirement ชุดนี้  คือเขาจะเอาข้อมูลไปสรุปทำรายงานประจำปี  หรือรายงานย้อมหลังไปยังปีต่างๆ ครับ

นี่จึงเป็นที่มาของบทความวันนี้


Concept ของการ backup ข้อมูล
มี 2 step ครับ คือ
 1. เขียน pl/sql เพื่อ clone table หลักทั้งหมด  แล้วก็ insert ข้อมูลลงไป  เป็นรายปี (ข้อมูลมีปีกำกับ)
 2. การ backup ข้อมูลรายปี  เราจะใช้ feature หนึ่งของ oracle คือ oracle scheduler  (ตั้งเวลา backup) 
ซึ่งใน บทความนี้  ผมจะอธิบายเฉพาะข้อ 1 ก่อน  ส่วนข้อ 2  ผมจะอธิบายในบทความถัดไปครับ  เพราะไม่อย่างนั้น  มันจะยาวเกินไป  จนไม่น่าอ่าน  วันนี้เรา scope ไปเฉพาะ  ข้อ 1 กันก่อนน่ะครับ

ทำความเข้าใจ  ก่อนการอ่าน code
        ปกติ เวลาที่ผมพัฒนาโปรเจ็คอะไรก็ตาม  ผมจะต้องคิดชื่อย่อโปรเจ็คนั้น แล้วนำมาตั้งเป็น prefix name ของ table ครับ  เพื่อความง่ายในการ management  เช่นการ clone การ drop การลบข้อมูล หรือบางทีเราอาจมีการเรียกใช้ table จากภายนอก ซึ่งชื่อ table อาจจะซ้ำกัน  และเพื่อความง่ายในการทำความเข้าใจว่า table นี้มาจากระบบใด  ทุกระบบที่ผมทำเลยต้องมี prefix name นำหน้าชื่อ table เสมอ เช่นระบบ ABC_XXX, ABC_YYY, ABC_ZZZ เป็นต้น prefix name ในที่นี้คือ ABC ครับ

เริ่มต้นด้วยการเขียน pl/sql 
        ดู code เต็มก่อนครับ  เดี๋ยวผมจะไล่อธิบายทีละ procedure หรือ function  ซึ่งในที่นี้ผมเขียนเป็น package ไว้

package header : transaction_log_pack
create or replace PACKAGE trasaction_log_pack AS 

  procedure run_sql(p_sql varchar2);
 
  function is_table_exist(p_schema varchar2, p_table_name varchar2) return number;

  procedure drop_table_constraint(p_schema varchar2, p_table_name varchar2);

  procedure drop_from(p_schema varchar2, p_prefix varchar2);

  procedure copy_table(p_schema varchar2, origin_name varchar2, new_name varchar2);

  procedure copy_table_comment(p_schema varchar2, origin_name varchar2, new_name varchar2);

  procedure copy_column_comment(p_schema varchar2, origin_name varchar2, new_name varchar2);

  procedure copy_from_to_one(p_schema varchar2, origin_name varchar2, new_name varchar2);

  procedure copy_from_to(p_schema varchar2, p_prefix varchar2, p_new_prefix varchar2);

  function get_columns_name(p_name varchar2) return varchar2;

  procedure insert_into_from(p_schema varchar2, p_prefix varchar2, p_new_prefix varchar2, p_year number);

END trasaction_log_pack;
package body : transaction_log_pack
create or replace PACKAGE BODY trasaction_log_pack AS

  procedure run_sql(p_sql varchar2) as
  begin
    execute immediate p_sql;
  end;

  ------------------------------------------------------------------------------------
  function is_table_exist(p_schema varchar2, p_table_name varchar2) return number as
    exist number(1) := 0;
  begin
    select count(x.table_name) into exist
    from dba_tables x
    where x.owner = p_schema
       and x.table_name = p_table_name;

    if exist > 0 then
      exist := 1;
    end if;

    return exist;
  end;

  ------------------------------------------------------------------------------------
  procedure drop_table_constraint(p_schema varchar2, p_table_name varchar2) as
  begin
    for cur in (
      select
        owner,
        constraint_name,
        table_name
      from all_constraints
      where owner = p_schema and
         table_name = p_table_name
    ) loop
      run_sql('ALTER TABLE ' || cur.owner || '.' || cur.table_name || ' MODIFY CONSTRAINT "' || cur.constraint_name || '" DISABLE ');
    end loop;
  end;

  ------------------------------------------------------------------------------------
  procedure drop_from(p_schema varchar2, p_prefix varchar2) as
  begin
    for tab in (
      select x.table_name origin_name
      from dba_tables x
      where x.owner = p_schema
         and x.table_name like (p_prefix || '_%')
    ) loop
      run_sql('drop table "' || p_schema || '"."' || tab.origin_name || '" cascade constraints PURGE');
    end loop;

    exception
      when others then dbms_output.put_line('drop_from exception --> ' || DBMS_UTILITY.format_error_stack);
  end;

  ------------------------------------------------------------------------------------
  procedure copy_table(p_schema varchar2, origin_name varchar2, new_name varchar2) as
  begin
    dbms_output.put_line('copy_table : copy table from ' || origin_name || ' to ' || new_name);

    run_sql('create table "' || p_schema || '".' || new_name || ' as select 2557 as year, tab.* from "' || p_schema || '"."' || origin_name || '" tab where ' || 11 || ' = 1');
    drop_table_constraint(p_schema, new_name);

    exception
    when
      others then dbms_output.put_line('copy_table : create table exception --> ' || DBMS_UTILITY.format_error_stack);
  end;

  ------------------------------------------------------------------------------------
  procedure copy_table_comment(p_schema varchar2, origin_name varchar2, new_name varchar2) as
    c_tab_comment varchar2(32767);
  begin
    select comments into c_tab_comment
    from sys.all_TAB_comments
    where owner = p_schema
       and table_name = origin_name and comments is not null;

    run_sql('comment on table ' || p_schema || '.' || new_name || ' is ' || '''' || c_tab_comment || '''');

    exception
      when others then dbms_output.put_line('copy_table_comment : copy table comment exception --> ' || DBMS_UTILITY.format_error_stack);
  end;

  ------------------------------------------------------------------------------------
  procedure copy_column_comment(p_schema varchar2, origin_name varchar2, new_name varchar2) as
  begin
    for tc in (
      select column_name
      from sys.all_tab_cols
      where owner = p_schema
         and table_name = origin_name
    ) loop
      for c in (
        select comments
        from sys.all_col_comments
        where owner = p_schema
           and table_name = origin_name
           and column_name = tc.column_name
      ) loop
        run ('comment on column ' || p_schema || '.' || new_name || '.' || tc.column_name || ' is ' || '''' || c.comments || '''');
      end loop;
    end loop;

    exception
      when others then dbms_output.put_line('copy_column_comment : copy column comment exception --> ' || DBMS_UTILITY.format_error_stack);
  end;

  ------------------------------------------------------------------------------------
  procedure copy_from_to_one(p_schema varchar2, origin_name varchar2, new_name varchar2) as
  begin
    copy_table(p_schema, origin_name, new_name);
    copy_table_comment(p_schema, origin_name, new_name);
    copy_column_comment(p_schema, origin_name, new_name);
  end;

  ------------------------------------------------------------------------------------
  procedure copy_from_to(p_schema varchar2, p_prefix varchar2, p_new_prefix varchar2) as
  begin
    for tab in (
      select x.table_name origin_name,
          replace(x.table_name, p_prefix, p_new_prefix) new_name
      from dba_tables x
      where x.owner = p_schema
         and x.table_name like (p_prefix || '_%')
    ) loop
      copy_from_to_one(p_schema, tab.origin_name, tab.new_name);
    end loop;

    exception
      when others then dbms_output.put_line('copy_from_to exception --> ' || DBMS_UTILITY.format_error_stack);
  end;

  ------------------------------------------------------------------------------------
  function get_columns_name(p_name varchar2) return varchar2 is
    val varchar2(32767);
  begin
    for col in (select column_name from user_tab_columns where table_name = p_name) loop
      val := val || ',' || col.column_name;
    end loop;

    return substr(val, 2);
  end;

  ------------------------------------------------------------------------------------
  procedure insert_into_from(p_schema varchar2, p_prefix varchar2, p_new_prefix varchar2, p_year number) as
    l_sql varchar(32767);
    l_columns varchar(32767); 
  begin
    for tab in (
      select x.table_name origin_name,
          replace(x.table_name, p_prefix, p_new_prefix) new_name
      from dba_tables x
      where x.owner = p_schema
         and x.table_name like (p_prefix || '_%')
    ) loop
      if (is_table_exist(p_schema, tab.new_name) = 0) then
        copy_from_to_one(p_schema, tab.origin_name, tab.new_name);
      end if ;

      l_columns := get_columns_name (tab.origin_name);  

      l_sql := 'insert into ' || tab.new_name || '(' || l_columns || ', YEAR) ';
      l_sql := l_sql || '(select ' || l_columns || ',' || p_year || ' YEAR from ' || tab.origin_name || ' org)';
      dbms_output.put_line('insert_into_from : insert sql --> ' || l_sql);
      run_sql(l_sql);

      commit;
    end loop;

    exception
      when others then dbms_output.put_line(DBMS_UTILITY.format_error_stack);
  end;

end trasaction_log_pack;
ไม่ยากใช้มั้ยครับ ^^ ผมก็พึ่งลองเขียนวันนี้เอง ฮ่าๆๆ
มาดูคำอธิบายทีละส่วนกันครับ

คำอธิบาย code

1. procedure run_sql(p_sql varchar2)
อันนี้ไม่มีอะไรครับ  เป็น code ที่ใช้สำหรับ execute sql หรือ run sql ที่เป็น string ผ่าน pl เท่านั้นครับ
procedure run_sql(p_sql varchar2) as
begin
  execute immediate p_sql;
end;
2. function is_table_exist(p_schema varchar2, p_table_name varchar2) return number
เป็น code สำหรับ check ว่ามี table นั้นอยู่ใน schema แล้วเราไม่  ซึ่งผมจะเอาไปเช็คเกี่ยวกับการ clone table ครับ  ถ้ามันมีอยู่แล้วก็ไม่ต้อง clone มา (มี return 1 ไม่มี return 0)
function is_table_exist(p_schema varchar2, p_table_name varchar2) return number as
  exist number(1) := 0;
begin
  select count(x.table_name) into exist
  from dba_tables x
  where x.owner = p_schema
     and x.table_name = p_table_name;

  if exist > 0 then
    exist := 1;
  end if;

  return exist;
end;
3. procedure drop_table_constraint(p_schema varchar2, p_table_name varchar2)
สำหรับ drop constraint ทุกอย่าง ของ table ที่เรา clone มา  (log) ซึ่งถ้าเราไม่ drop constraint ก่อน เราอาจจะไม่สามารถ insert ข้อมูลได้
procedure drop_table_constraint(p_schema varchar2, p_table_name varchar2) as
begin
  for cur in (
    select
      owner,
      constraint_name,
      table_name
    from all_constraints
    where owner = p_schema and
       table_name = p_table_name
  ) loop
    run_sql('ALTER TABLE ' || cur.owner || '.' || cur.table_name || ' MODIFY CONSTRAINT "' || cur.constraint_name || '" DISABLE ');
  end loop;
end;
4. procedure drop_from(p_schema varchar2, p_prefix varchar2)
อันนี้เป็น code เสริมที่ผมเขียนขึ้นมา  สำหรับเอาไว้ drop table ครับ คือ drop ทุก table ใน p_schema ซึ่งมีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่า p_prefix  เรื่องนี้ ผมเขียนไว้ในบทความก่อนหน้านี้แล้วครับ (pl/sql oracle drop table starting with)
procedure drop_from(p_schema varchar2, p_prefix varchar2) as
begin
  for tab in (
    select x.table_name origin_name
    from dba_tables x
    where x.owner = p_schema
       and x.table_name like (p_prefix || '_%')
  ) loop
    run_sql('drop table "' || p_schema || '"."' || tab.origin_name || '" cascade constraints PURGE');
  end loop;

  exception
    when others then dbms_output.put_line('drop_from exception --> ' || DBMS_UTILITY.format_error_stack);
end;
5. procedure copy_table(p_schema varchar2, origin_name varchar2, new_name varchar2)
สำหรับ copy หรือ clone table หลัก  โดยเปลี่ยนชื่อเป็น new_name  แล้วเพิ่ม column ปี เข้าไป  จะสังเกตเห็นว่าหลังจากที่เรา clone เสร็จเราจะ drop constraint ทันที
procedure copy_table(p_schema varchar2, origin_name varchar2, new_name varchar2) as
begin
  dbms_output.put_line('copy_table : copy table from ' || origin_name || ' to ' || new_name);

  run_sql('create table "' || p_schema || '".' || new_name || ' as select 2557 as year, tab.* from "' || p_schema || '"."' || origin_name || '" tab where ' || 11 || ' = 1');
  drop_table_constraint(p_schema, new_name);

  exception
  when
    others then dbms_output.put_line('copy_table : create table exception --> ' || DBMS_UTILITY.format_error_stack);
end;
6. procedure copy_table_comment(p_schema varchar2, origin_name varchar2, new_name varchar2)
สำหรับ copy comment ของ table ครับ  จะได้รู้ว่า table ที่เรา copy ไปมีคำอธิบายว่าอะไร  ตอนนี้เราอาจจะไม่ลืม  แต่พอผ่านไปสักพัก  ผมเชื่อว่า  เราจะจำไม่ได้ว่า table นั้นๆเก็บข้อมูลอะไรไว้  ถึงชื่อ table ที่เราตั้งจะสื่อแค่ไหน  แต่บางที  มันก็ต้องการคำอธิบายความที่มากกว่า แค่ชื่อน่ะครับ
procedure copy_table_comment(p_schema varchar2, origin_name varchar2, new_name varchar2) as
  c_tab_comment varchar2(32767);
begin
  select comments into c_tab_comment
  from sys.all_TAB_comments
  where owner = p_schema
     and table_name = origin_name and comments is not null;

  run_sql('comment on table ' || p_schema || '.' || new_name || ' is ' || '''' || c_tab_comment || '''');

  exception
    when others then dbms_output.put_line('copy_table_comment : copy table comment exception --> ' || DBMS_UTILITY.format_error_stack);
end;
7. procedure copy_column_comment(p_schema varchar2, origin_name varchar2, new_name varchar2)
สำหรับ copy column comment คำอธิบายก็เหมือนข้อ 6 ครับ
procedure copy_column_comment(p_schema varchar2, origin_name varchar2, new_name varchar2) as
begin
  for tc in (
    select column_name
    from sys.all_tab_cols
    where owner = p_schema
       and table_name = origin_name
  ) loop
    for c in (
      select comments
      from sys.all_col_comments
      where owner = p_schema
         and table_name = origin_name
         and column_name = tc.column_name
    ) loop
      run ('comment on column ' || p_schema || '.' || new_name || '.' || tc.column_name || ' is ' || '''' || c.comments || '''');
    end loop;
  end loop;

  exception
    when others then dbms_output.put_line('copy_column_comment : copy column comment exception --> ' || DBMS_UTILITY.format_error_stack);
end;
8. procedure copy_from_to_one(p_schema varchar2, origin_name varchar2, new_name varchar2)
เป็นการ รวบคำสั่งในข้อ 5 6 7 ให้เหลือข้อเดียว  ถ้ามองในมุมมองของการออกแบบโปรแกรม  เราก็คงเรียกมันว่า facade design pattern ครับ - การรวมงานไว้ในจุดเดียว (ไปหาอ่านเอาเองน่ะครับ ^^)
procedure copy_from_to_one(p_schema varchar2, origin_name varchar2, new_name varchar2) as
begin
  copy_table(p_schema, origin_name, new_name);
  copy_table_comment(p_schema, origin_name, new_name);
  copy_column_comment(p_schema, origin_name, new_name);
end;
9. procedure copy_from_to(p_schema varchar2, p_prefix varchar2, p_new_prefix varchar2)
จากข้อ 8 เป็นการ copy หรือ clone table ต่อ table  แต่ข้อนี้  เป็นการ clone ทุก table ใน schema ครับ  โดยเปลี่ยน prefix_name ก่อนหน้านั้น (p_prefix) ไปเป็น prefix_name ใหม่ (p_new_prefix)
procedure copy_from_to(p_schema varchar2, p_prefix varchar2, p_new_prefix varchar2) as
begin
  for tab in (
    select x.table_name origin_name,
        replace(x.table_name, p_prefix, p_new_prefix) new_name
    from dba_tables x
    where x.owner = p_schema
       and x.table_name like (p_prefix || '_%')
  ) loop
    copy_from_to_one(p_schema, tab.origin_name, tab.new_name);
  end loop;

  exception
    when others then dbms_output.put_line('copy_from_to exception --> ' || DBMS_UTILITY.format_error_stack);
end;
10. function get_columns_name(p_name varchar2) return varchar2
สำหรับดึง column name ของ table นั้นๆ ออกมา แล้ว join ด้วย comma ครับ
มีรูปแบบเป็น column1, column2, column3, ...
function get_columns_name(p_name varchar2) return varchar2 is
  val varchar2(32767);
begin
  for col in (select column_name from user_tab_columns where table_name = p_name) loop
    val := val || ',' || col.column_name;
  end loop;

  return substr(val, 2);
end;
11. procedure insert_into_from(p_schema varchar2, p_prefix varchar2, p_new_prefix varchar2, p_year number)
สุดท้าย  ตัวนี้คือตัว backup ข้อมูลจริงๆ  โดย  มันจะทำการ check table ก่อนว่ามีอยู่ใน schema แล้วหรือไม่  ซึ่งถ้ายังไม่มี  มันก็จะทำการ clone หรือ copy table นั้นๆ ก่อน โดย table ที่ถูก clone จะมีการเพิ่ม column ปี (year) เข้าไป  จากนั้นก็ทำการ copy ข้อมูลจาก table หลักมาใส่ table clone ด้วยคำสั่ง insert into พร้อมทั้งใส่ ปีเข้าไปด้วย
procedure insert_into_from(p_schema varchar2, p_prefix varchar2, p_new_prefix varchar2, p_year varchar2) as
  l_sql varchar(32767);
  l_columns varchar(32767);
begin
  for tab in (
    select x.table_name origin_name,
        replace(x.table_name, p_prefix, p_new_prefix) new_name
    from dba_tables x
    where x.owner = p_schema
       and x.table_name like (p_prefix || '_%')
  ) loop
    if (is_table_exist(p_schema, tab.new_name) = 0) then
      copy_from_to_one(p_schema, tab.origin_name, tab.new_name);
    end if ;

    l_columns := get_columns_name (tab.origin_name);    
  
    l_sql := 'insert into ' || tab.new_name || '(' || l_columns || ', YEAR) ';
    l_sql := l_sql || '(select ' || l_columns || ',' || p_year || ' YEAR from ' || tab.origin_name || ' org)';
    dbms_output.put_line('insert_into_from : insert sql --> ' || l_sql);
    run_sql(l_sql);

    commit;
  end loop;

  exception
    when others then dbms_output.put_line(DBMS_UTILITY.format_error_stack);
end;
เวลาใช้งานจริงๆ ก็จะใช้ procedure ในข้อ 11 ครับ

สมมติ  ว่าเราต้องการ backup ข้อมูลใน
schema MY_SCHEMA
เฉพาะ table ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย ABC_XXX
จากนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น YABC_XXX
ตั้งเป็นข้อมูลปี 2557
begin
  trasaction_log_pack.insert_into_from('MY_SCHEMA', 'ABC', 'YABC', 2557);
end;
ABC_XXX --> YABC_XXX

บทความถัดไป จะเป็นการเขียน oracle scheduler เพื่อตั้งเวลา backup ข้อมูลครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น