หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

oracle sql order by multiple point string

ปัญหา

ถ้าเรา order by string แบบธรรมดาๆ  เราจะเจอปัญหาแบบนี้การ order by string  10 จะมาก่อน 2  เพราะรหัส ASCII ของ 1 อยู่ก่อน 2

วิธีแก้

เปลี่ยนมา order by ด้วย sql function ที่ผมเขียนขึ้นมาใหม่  ได้เป็น


การแสดงผล  ถูกต้อง  เพราะเราแปลงมันไปเป็นตัวเลขก่อน

PL/SQL สำหรับแปลง multiple point ไปเป็นตัวเลข
CREATE OR REPLACE PACKAGE converter_pack AS

  FUNCTION pad_string(p_multiple_point VARCHAR2, p_index NUMBER) RETURN VARCHAR2;
 
  FUNCTION multiple_point2number(p_multiple_point VARCHAR2, p_point NUMBER) RETURN NUMBER;
 
END converter_pack;

/* package body */
CREATE OR REPLACE PACKAGE body converter_pack AS

  FUNCTION pad_string( p_multiple_point VARCHAR2, p_index NUMBER) RETURN VARCHAR2 AS
   l_pad VARCHAR2(255);
  BEGIN
   SELECT lpad(regexp_substr (p_multiple_point, '[^.]+', 1, p_index), 3, '0')
   INTO l_pad
   FROM dual;
   
   RETURN l_pad;
  END pad_string;
  
  FUNCTION multiple_point2number(p_multiple_point VARCHAR2, p_point NUMBER) RETURN NUMBER AS
   l_temp VARCHAR2(255);
   l_numb VARCHAR2(255);
  BEGIN
   FOR i IN 1..p_point LOOP
    l_temp  := pad_string(p_multiple_point, i);
    IF l_temp = '' OR l_temp IS NULL THEN
     l_temp := '000';
    END IF;
    l_numb := l_numb || l_temp;
   END LOOP;
   
   RETURN to_number(l_numb);
  END multiple_point2number;

END converter_pack;
การเรียกใช้
select SEQUENCE_ORDER,
    converter_pack.multiple_point2number(SEQUENCE_ORDER, 5) as numb
from MY_TABLE
order by numb
multiple_point2number(p_multiple_point VARCHAR2, p_point NUMBER)

p_multiple_point คือ String multiple point ที่เราส่งเข้าไป  เช่น 1.2.3.4
p_point คือ จำนวนจุด (.) สูงสุด  ที่คิดว่าจะมีใน p_multiple_point  ซึ่งของผมคือ 5 (เช่น 1.2.3.4.5.6)

2 ความคิดเห็น:

 1. แล้วใช้ได้กับทุก Database ไหมครับ

  ตอบลบ
 2. concept ได้ครับ แต่ code ไม่น่าจะได้ ต้องเอาไป modify เองครับ ตาม syntax db นั้นๆ

  ตอบลบ