หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

JSF(JavaServer Faces) get service by WebApplicationContextUtiles : spring

package com.blogspot.na5cent.utils;

import javax.faces.context.FacesContext;
import javax.servlet.ServletContext;
import org.springframework.web.context.support.WebApplicationContextUtils;
import org.springframework.web.jsf.FacesContextUtils;

/**
 *
 * @author Redcrow
 */
public class JSFSpringUtils {

  public static <T> T getBean(Class<T> clazz) {
    ServletContext servletContext = FacesContextUtils
        .getRequiredWebApplicationContext(FacesContext.getCurrentInstance())
        .getServletContext();
    return WebApplicationContextUtils
        .getWebApplicationContext(servletContext)
        .getBean(clazz);
  }

  public static Object getBean(String bean) {
    ServletContext servletContext = FacesContextUtils
        .getRequiredWebApplicationContext(FacesContext.getCurrentInstance())
        .getServletContext();
    return WebApplicationContextUtils
        .getWebApplicationContext(servletContext)
        .getBean(bean);
  }

  public static <T> T getBean(ServletContext servletContext, Class<T> clazz) {
    return WebApplicationContextUtils
        .getWebApplicationContext(servletContext)
        .getBean(clazz);
  }

  public static Object getBean(ServletContext servletContext, String bean) {
    return WebApplicationContextUtils
        .getWebApplicationContext(servletContext)
        .getBean(bean);
  }
}

Example
...
...
...

@ManagedBean
@RequestScoped
public class ContactListMB {
  //services
  private ContactListService contactListService;

  @PostConstruct
  public void postConstruct() {
    contactListService = JSFSpringUtils.getBean(ContactListService.class);
  } 
  
  ...
  ...
  ...
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น