หน้าเว็บ

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

switch-case ตัดเกรด ด้วยภาษา C

//เป็นกรณีศึกษาเกรดของมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับ ถ้าจะตัดเป็น A,B,C.. 
//ก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าต้องมีการเพิ่มและเปลี่ยนค่าบางอย่างนิดหน่อย ลองๆดูน่ะครับ 
//สังเกตว่าจะไม่มี if แม้แต่ตัวเดียวเลย 
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main(){
   clrscr();
   int Error,G,P,Total,N;
   float score;
   cout<<"Please put your score : ";
   cin>>score;
   N=score;
   Error=(int)(N/101)*3;//More than 100 then Error
   G=(int)(N%101/90)*2;//Get grade 'G' if score between 90 and 100
   P=N%101%90/60; //Get grade 'P' if score between 60 and 89; 
   Total=Error+G+P;//other 'F'(less than 50) 
   switch(Total){
     case 0 : cout<<"You get grade F"; break;
     case 1 : cout<<"You get grade P"; break;
     case 2 : cout<<"You get grade G"; break;
     default : cout<<"Error!";
   }
   getch();
}

//Please put your score : 92.3
//You get grade G

2 ความคิดเห็น: