หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

การ config database ให้สามารถใช้งานร่วมกับ web application ที่เราสร้างขึ้น : java, jpa, spring        การ config database จะมีอยู่ 2 แบบ  น่ะครับ  คือ
1. แบบ Resources Local  คือ เราเป็นคน config database ไว้ใน web application ของเราเลย  ข้อดีคือ  ไม่ต้อง config อะไรเพิ่มเติม เมื่อเอาไป deploy แต่มีข้อเสียคือ  เวลาเปลียน database ที เราก็ต้องมาแก้ code application ของเราใหม่ตลอด 

2. แบบ JTA (Java Transaction API) คือวิธีนี้  เราจะ config database ไว้ที่ application server โดยใช้ JNDI แล้วให้ web application ของเรา point ไปที่ resources นั้นแทน  ข้อดีคือจัดการง่าย  เวลาที่ต้องการเปลี่ยนแปลง database ก็ไม่ต้องมาแก้ไข  code  application ของเรา ใหม่ การ  maintenance  และ management  อะไรต่างๆ ง่ายกว่า  และที่สำคัญคือรองรับ XA transaction หรือ  Global transaction ที่สามารถทำ transaction แบบ multiple data-store ได้อีกด้วย  แต่ข้อเสียคือ  ต้อง config ที่ application server เพิ่มเติม  ไม่เสร็จสับในทีเดียวเหมือน  resource   local


การ config จะต้องเป็นแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
ปกติผมจะใช้แบบที่ 2 (JTA) เพราะว่ามัน management ได้ง่ายกว่า

ทั้ง 2 อย่างนี้  มีส่วนที่ต่างกันอยู่ 2 ไฟล์ครับ คือ
1. applicationContext-database*.xml
2. persistence*.xml

ซึ่งจะ config ไม่เหมือนกัน
1.Config  Library : pom.xml
dependencies ค่อนข้างจะเยอะหน่อยน่ะครับ  เพราะว่าผมเผื่อไปถึง spring แล้วก็ JSF ด้วย
 
...
...
...
  <properties>
    ...
    ...
    ...
    <org.springframework.version>3.1.3.RELEASE</org.springframework.version>
  </properties>

  <dependencies>
    <!-- primefaces -->
    <dependency>
      <groupId>org.primefaces</groupId>
      <artifactId>primefaces</artifactId>
      <version>3.4.2</version>
    </dependency>   
    <!-- primefaces -->
    
    
    
    <!-- Spring -->      
    <!-- imports
    import org.springframework.web.jsf.FacesContextUtils; 
    import org.springframework.stereotype.Service; => [@Service]
    -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-web</artifactId>
      <version>${org.springframework.version}</version>
      <type>jar</type>
    </dependency>
   
    <!-- imports
    import org.springframework.ui.freemarker.FreeMarkerConfigurationFactoryBean;
    import org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl;
    import org.springframework.mail.javamail.MimeMessageHelper;
    import org.springframework.stereotype.Service; => [@Service]
    org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource
    -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-context-support</artifactId>
      <version>${org.springframework.version}</version>
      <type>jar</type>
    </dependency>

    <!-- *****************************************************************-->
    <!-- *******
    important library on load application context  
    import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;  
    -->
    <!--
      Bean Factory and JavaBeans utilities (depends on spring-core)
      Define this if you use Spring Bean APIs (org.springframework.beans.*)
    -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-beans</artifactId>
      <version>${org.springframework.version}</version>
    </dependency>

    <!--
      Expression Language (depends on spring-core)
      Define this if you use Spring Expression APIs (org.springframework.expression.*)
    -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-expression</artifactId>
      <version>${org.springframework.version}</version>
    </dependency>

    <!--
      Aspect Oriented Programming (AOP) Framework (depends on spring-core, spring-beans)
      Define this if you use Spring AOP APIs (org.springframework.aop.*)
    -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-aop</artifactId>
      <version>${org.springframework.version}</version>
    </dependency>
 
    <!--
      Application Context (depends on spring-core, spring-expression, spring-aop, spring-beans)
      This is the central artifact for Spring's Dependency Injection Container and is generally always defined
    -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-context</artifactId>
      <version>${org.springframework.version}</version>
    </dependency>

    <!--
      Transaction Management Abstraction (depends on spring-core, spring-beans, spring-aop, spring-context)
      Define this if you use Spring Transactions or DAO Exception Hierarchy
      (org.springframework.transaction.*/org.springframework.dao.*)
    -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-tx</artifactId>
      <version>${org.springframework.version}</version>
    </dependency>
 
    <!--
      JDBC Data Access Library (depends on spring-core, spring-beans, spring-context, spring-tx)
      Define this if you use Spring's JdbcTemplate API (org.springframework.jdbc.*)
    -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-jdbc</artifactId>
      <version>${org.springframework.version}</version>
    </dependency>
 
    <!--
      Object-to-Relation-Mapping (ORM) integration with Hibernate, JPA, and iBatis.
      (depends on spring-core, spring-beans, spring-context, spring-tx)
      Define this if you need ORM (org.springframework.orm.*)
    -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-orm</artifactId>
      <version>${org.springframework.version}</version>
    </dependency>
 
    <!--
      Object-to-XML Mapping (OXM) abstraction and integration with JAXB, JiBX, Castor, XStream, and XML Beans.
      (depends on spring-core, spring-beans, spring-context)
      Define this if you need OXM (org.springframework.oxm.*)
    -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-oxm</artifactId>
      <version>${org.springframework.version}</version>
    </dependency>
    <!-- *****************************************************************-->

    <!-- Spring Data-->
    <!-- JPA -->
    <!-- imports
    import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;  
    import org.springframework.data.domain.Page;
    import org.springframework.data.domain.Pageable; 
    import org.springframework.data.domain.Page;
    import org.springframework.data.domain.PageRequest;
    import org.springframework.data.domain.Sort;
    import org.springframework.transaction.annotation.Propagation;
    import org.springframework.transaction.annotation.Transactional; => [@Transactional]
    -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.data</groupId>
      <artifactId>spring-data-jpa</artifactId>
      <version>1.1.2.RELEASE</version>
    </dependency> 

    <dependency>
      <groupId>org.springframework.data</groupId>
      <artifactId>spring-data-commons-core</artifactId>
      <version>1.3.2.RELEASE</version>
    </dependency>
    <!-- Spring Data-->
    <!-- Spring -->    <!-- JPA -->
    <!-- imports
    import javax.persistence.Column;
    import javax.persistence.Entity;
    import javax.persistence.GeneratedValue;
    import javax.persistence.GenerationType;
    import javax.persistence.Id;
    import javax.persistence.Table;
    import javax.persistence.TableGenerator;
    import javax.persistence.Version;  
    import javax.persistence.OneToMany; 
    import javax.persistence.ManyToOne;
    import javax.persistence.ManyToMany; 
    -->
    <dependency>
      <groupId>org.eclipse.persistence</groupId>
      <artifactId>javax.persistence</artifactId>
      <version>2.0.3</version>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>org.eclipse.persistence</groupId>
      <artifactId>eclipselink</artifactId>
      <version>2.3.2</version><!-- 2.3.2 -->
    </dependency>
    
    <!-- meta model -->
    <dependency>
      <groupId>org.eclipse.persistence</groupId>
      <artifactId>org.eclipse.persistence.jpa.modelgen.processor</artifactId>
      <version>2.3.2</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency> 
    <!-- JPA -->
  
  
  
    <!-- apache common -->
    <!--
    StringUtils
    -->
    <dependency>
      <groupId>commons-io</groupId>
      <artifactId>commons-io</artifactId>
      <version>1.3.2</version>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>commons-dbcp</groupId>
      <artifactId>commons-dbcp</artifactId>
      <version>1.4</version>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>commons-lang</groupId>
      <artifactId>commons-lang</artifactId>
      <version>2.4</version>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>commons-logging</groupId>
      <artifactId>commons-logging</artifactId>
      <version>1.1.1</version>
    </dependency>   
    <!-- apache common -->    <!-- javax -->
    <!-- imports [*^=javax]
    import javax.faces.application.FacesMessage;
    import javax.faces.application.FacesMessage.Severity;
    import javax.faces.context.FacesContext;
    import javax.servlet.ServletContext;
    import javax.mail.MessagingException;
    import javax.mail.internet.MimeMessage;
    -->
    <dependency>
      <groupId>javax</groupId>
      <artifactId>javaee-web-api</artifactId>
      <version>6.0</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <!-- javax -->    <!-- JSF API and Implementation -->
    <dependency>
      <groupId>com.sun.faces</groupId>
      <artifactId>jsf-api</artifactId>
      <version>2.1.1-b04</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.sun.faces</groupId>
      <artifactId>jsf-impl</artifactId>
      <version>2.1.1-b04</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>jstl</artifactId>
      <version>1.1.2</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>taglibs</groupId>
      <artifactId>standard</artifactId>
      <version>1.1.2</version>
    </dependency>
    <!-- JSF API and Implementation -->
  </dependencies>


  <repositories>
    <repository>
      <url>http://download.eclipse.org/rt/eclipselink/maven.repo/</url>
      <id>eclipselink</id>
      <layout>default</layout>
      <name>Repository for library EclipseLink (JPA 2.0)</name>
    </repository>
 
    <repository>
      <id>spring-snapshot</id>
      <name>Spring Maven SNAPSHOT Repository</name>
      <url>http://repo.springsource.org/libs-snapshot</url>
    </repository>

    <repository>
      <url>http://repository.primefaces.org/</url>
      <id>primefaces</id>
      <layout>default</layout>
      <name>Repository for library PrimeFaces 3.2</name>
    </repository>
  </repositories>
...
...
...
2. Spring Config : applicationContext.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" 
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans 
      http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
      http://www.springframework.org/schema/context
   http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.1.xsd">
  <!-- เพื่อให้ใช้ annotation ของ spring ได้-->
  <context:annotation-config />
  
  <!-- เพื่อให้ spring framework เริ่ม scan code เพื่ออ่านข้อมูลตั้งแต่ com.blogspot.na5cent.configdatabase-->
  <context:component-scan base-package="com.blogspot.na5cent.configdatabase" />
</beans>


3.1. Spring Database Config : Resource Local
applicationContext-database-resource-local.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
    xmlns:jpa="http://www.springframework.org/schema/data/jpa"
    xmlns:jee="http://www.springframework.org/schema/jee" 
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"

    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans 
              http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd
              http://www.springframework.org/schema/tx 
              http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.1.xsd
              http://www.springframework.org/schema/data/jpa
              http://www.springframework.org/schema/data/jpa/spring-jpa.xsd
              http://www.springframework.org/schema/jee 
              http://www.springframework.org/schema/jee/spring-jee-3.1.xsd
              http://www.springframework.org/schema/context
              http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.1.xsd">

  <!-- ที่ๆ เก็บ คำสั่ง JPQL ไว้-->            
  <jpa:repositories base-package="com.blogspot.na5cent.configdatabase.repositories"/>   
  
  <!-- ใช้ transaction manager ของ org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager -->
  <tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager" />  
  <bean id="transactionManager" 
     class="org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager"/>
  
  <bean class="org.springframework.orm.jpa.support.PersistenceAnnotationBeanPostProcessor" />

  <bean id="emf" 
     class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean">
    <!-- อ้างถึง persistence.xml ที่มี persistenceUnitName ชื่อ ConfigDB -->
    <property name="persistenceUnitName" 
         value="ConfigDB"/>
    <!-- สถานที่เก็บ persistence.xml เก็บไว้ที่ class path -->
    <property name="persistenceXmlLocation" 
         value="classpath:persistence.xml"/>
    <!-- อ้างถึง data source ว่าใช้ database ตัวไหน -->
    <property name="dataSource" 
         ref="dataSource" />
    <!-- ใช้ JPQL ของ EclipseLink -->
    <property name="jpaDialect" 
         ref="jpaDialect"/>
    <property name="jpaVendorAdapter" 
         ref="jpaVendorAdapter"/>
  </bean>
  
  <bean id="jpaVendorAdapter" 
     class="org.springframework.orm.jpa.vendor.EclipseLinkJpaVendorAdapter " />
  
  <bean id="jpaDialect" 
     class="org.springframework.orm.jpa.vendor.EclipseLinkJpaDialect " /> 
  
  <!-- database connection pool-->
  <bean id="dataSource" 
     class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource" 
     destroy-method="close">
    <property name="driverClassName" value="oracle.jdbc.OracleDriver"/>
    <property name="url" value="jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl"/>
    <property name="username" value="HR"/>
    <property name="password" value="HR"/>
  </bean>
</beans>

3.2. Spring Database Config : JTA
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
    xmlns:jpa="http://www.springframework.org/schema/data/jpa"
    xmlns:jee="http://www.springframework.org/schema/jee" 
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"

    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans 
              http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd
              http://www.springframework.org/schema/tx 
              http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.1.xsd
              http://www.springframework.org/schema/data/jpa
              http://www.springframework.org/schema/data/jpa/spring-jpa.xsd
              http://www.springframework.org/schema/jee 
              http://www.springframework.org/schema/jee/spring-jee-3.1.xsd
              http://www.springframework.org/schema/context
              http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.1.xsd">
  
  <jpa:repositories base-package="com.blogspot.na5cent.configdatabase.repositories"/>   
  
  <jee:jndi-lookup id="dataSource" jndi-name="jdbc/ConfigDB" />
  
  <tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager"/>
  <bean id="transactionManager" class="org.springframework.transaction.jta.JtaTransactionManager"/>
  
  
  <bean class="org.springframework.orm.jpa.support.PersistenceAnnotationBeanPostProcessor" />

  <bean id="emf" class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean">
    <property name="persistenceUnitName" value="ConfigDB"/>
    <property name="persistenceXmlLocation" value="classpath:persistence.xml"/>
    <property name="jpaDialect" ref="jpaDialect"/>
    <property name="jpaVendorAdapter">
      <bean class="org.springframework.orm.jpa.vendor.EclipseLinkJpaVendorAdapter "/>
    </property> 
  </bean>
  <bean id="jpaDialect" class="org.springframework.orm.jpa.vendor.EclipseLinkJpaDialect " /> 
</beans>

4.1. Entity Class Config : Resource Local 
persistence.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence version="2.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd">
 <persistence-unit name="ConfigDB" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
  <provider>org.eclipse.persistence.jpa.PersistenceProvider</provider>
  <non-jta-data-source/>
  <class>com.blogspot.na5cent.configdatabase.repositories.Student</class>
  <exclude-unlisted-classes>true</exclude-unlisted-classes>
  <properties>
    <!--
    OFF   : This setting disables the generation of the log output. You may want to set 
         logging to OFF during production to avoid the overhead of logging.
    SEVERE  : This level enables reporting of failure cases only. Usually, if the failure occurs, 
         the application stops. 
    WARNING : This level enables logging of issues that have a potential to cause problems. 
         For example, a setting that is picked by the application and not by the user.    
    INFO   : This level enables the standard output. The contents of this output is very limited. 
         It is the default logging level if a logging level is not set.   
    CONFIG  : This level enables logging of such configuration details as your database login information 
         and some metadata information. You may want to use the CONFIG log level at deployment time.   
    FINE   : This level enables logging of the first level of the debugging information and SQL. 
         You may want to use this log level during debugging and testing, but not at production. 
    FINER  : This level enables logging of more debugging information than the FINE setting. 
         For example, the transaction information is logged at this level. 
         You may want to use this log level during debugging and testing, but not at production. 
    FINEST  : This level enables logging of more debugging information than the FINER setting, 
         such as a very detailed information about certain features (for example, sequencing). 
         You may want to use this log level during debugging and testing, but not at production.   
    ALL   : This level currently logs at the same level as FINEST.                            
    -->
   <property name="eclipselink.logging.level" value="FINEST"/>
   
   <property name="eclipselink.logging.timestamp" value="false"/>
   <property name="eclipselink.logging.session" value="false"/>
   <property name="eclipselink.logging.thread" value="false"/>
   <property name="eclipselink.logging.parameters" value="true"/>
   
   
   
   
   
   <!--
   By default EclipseLink uses a shared object cache, that caches a subset of all objects read 
   and persisted for the persistence unit. The EclipseLink shared cache differs from the local EntityManager cache. 
   The shared cache exists for the duration of the persistence unit (EntityManagerFactory, or server) 
   and is shared by all EntityManagers and users of the persistence unit. The local EntityManager cache 
   is not shared, and only exists for the duration of the EntityManager or transaction.
   The benefit of the shared cache, is that once an object has been read, 
   if it is read again using the find operation, the database does not need to be accessed. 
   Also if the object is read through any Query, it will not need to be rebuilt, 
   and its relationships will not need to be re-fetched.
   The limitation of the shared cache, is that if the database is changed directly through JDBC, 
   or by another application or server, the objects in the shared cache will be stale.
   -->
   <property name="eclipselink.cache.shared.default" value="false"/>
   
   
   
   
   
   <!--
   Specify your application server:
   
      JBoss: JBoss Application Server
      OC4J: OC4J persistence provider
      SAPNetWeaver_7_1: SAP NetWeaver Application Server 7.1 (and higher)
      SunAS9: Sun Application Server 9
      WebLogic: Oracle WebLogic Server
      WebLogic_10: Oracle WebLogic Server 10
      WebLogic_9: Oracle WebLogic Server 9
      WebSphere: IBM WebSphere
      WebSphere_6_1: IBM WebSphere 6.1
      WebSphere_7: IBM WebSphere 7
      Default (TargetServer.None)
    -->
    <property name="eclipselink.target-server" value="SunAS9"/>
    
    
    
    
    
    <!--
    Weaving is a technique of manipulating the byte-code of compiled Java classes. 
    The EclipseLink JPA persistence provider uses weaving to enhance both JPA entities 
    and Plain Old Java Object (POJO) classes for such things as lazy loading, 
    change tracking, fetch groups, and internal optimizations.

      Weaving can be performed either dynamically at runtime, when entities are loaded, 
      or statically at compile time by post-processing the entity .class files. 
      By default, EclipseLink uses dynamic weaving whenever possible. 
      This includes inside an Java EE 5/6 application server and in Java SE 
      when the EclipseLink agent is configured. Dynamic weaving is recommended as it is easy 
      to configure and does not require any changes to a project's build process.
      -->
      <property name="eclipselink.weaving" value="static"/>
    
    
    
    
    
      <property name="eclipselink.ddl-generation" value="create-tables"/>
    </properties>
  </persistence-unit>
</persistence>


4.2. Entity Class Config : JTA
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence version="2.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd">
 <persistence-unit name="ConfigDB" transaction-type="JTA">
  <provider>org.eclipse.persistence.jpa.PersistenceProvider</provider>
  <jta-data-source>jdbc/ConfigDB</jta-data-source>
  <class>com.blogspot.na5cent.configdatabase.repositories.Student</class>
  <exclude-unlisted-classes>true</exclude-unlisted-classes>
  <properties>
  ...
  ...
  ...
  ที่เหลือเหมือนกันกับ resource local ทั้งหมด
  ...5. Web application config : web.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="3.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
     xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee 
               http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd">
  <context-param>
    <param-name>javax.faces.PROJECT_STAGE</param-name>
    <param-value>Development</param-value>
  </context-param>
   
  <context-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value>/WEB-INF/applicationContext*.xml</param-value>
  </context-param>

  <listener>
    <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
  </listener>
  <servlet>
    <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>
    <servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet</servlet-class>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </servlet-mapping>
  <session-config>
    <session-timeout>
      30
    </session-timeout>
  </session-config>
  <welcome-file-list>
    <welcome-file>index.xhtml</welcome-file>
  </welcome-file-list>
</web-app>

6. Entity Class : Student.java
package com.blogspot.na5cent.configdatabase.repositories;

import java.io.Serializable;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.Id;

/**
 *
 * @author Redcrow
 */
@Entity
public class Student implements Serializable {

  @Id
  private String id;
  private String name;

  public Student() {
  }

  public Student(String id) {
    this.id = id;
  }

  public String getId() {
    return id;
  }

  public void setId(String id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    int hash = 3;
    hash = 79 * hash + (this.id != null ? this.id.hashCode() : 0);
    return hash;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object obj) {
    if (obj == null) {
      return false;
    }
    if (getClass() != obj.getClass()) {
      return false;
    }
    final Student other = (Student) obj;
    if ((this.id == null) ? (other.id != null) : !this.id.equals(other.id)) {
      return false;
    }
    return true;
  }
}

        ในกรณีที่คุณ config เป็นแบบ JTA  สิ่งที่คุณต้องทำเพิ่มคือ  ต้องไป config ที่ application server เพิ่มเติมครับ  ดูที่เรื่อง การ config JDBC Connection Pool (GlassFish Server)

2 ความคิดเห็น:

 1. สอบเรื่องการจัดการของ data source JNDI
  ถ้ามี User 100 คน ในส่วนการเปิดปิด Connection นี้
  ตัว data source นี้จัดการเองหมดเลยหรือเปล่าครับ ?

  และเมื่อเรามีการกำหนดค่า Max connection ไว้ที่ 50
  และมี user เข้ามา 100 connection
  มันจะมีการจัดการอย่างไรบ้างหรอครับ ?

  ตอบลบ
 2. connection ก็คือ connection
  user ก็คือ user ครับ มองคนละอย่างกัน

  max connection = 50
  หมายถึงมันจะสร้าง connection pool สลับการใช้งานกัน ไม่เกิน 50 connection
  เพราะเรา set ไว้แค่นี้

  ถ้าในขณะนั้นมีการใช้ connection ในปริมาณที่คาดว่าจะเกิน 50 ล่ะจะเป็นยังไง?
  คำตอบคือ รอครับ

  วิธีแก้คือ set max ไว้สูงๆ ก็ได้ครับ
  เช่น max = 100 connections
  มันไม่ได้แปลว่า มันจะสร้างทีเดียว 100 connections เลย
  เพราะการ set มันจะมี max มี min

  application server จะตัดสินใจ เพิ่มลด connection pool ให้เองโดยอัตโนมัติครับ

  ตอบลบ