หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

detect html link and protect XSS javascript/**
* author Redcrow
* www.na5cent.blogspot.com
* 29/01/2013
*/
Urls = {
  urlRegExPattern : /(\b(((https?|ftp|file):\/\/)|(www\.))+[-A-Z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-A-Z0-9+&@#\/%=~_|])/ig,

  detectLink : function(text){
    var replace = text.replace(/&/g, '&')
             .replace(/>/g, '>')
             .replace(/</g, '&lt;')
             .replace(/"/g, '&quot;')
             .replace(this.urlRegExPattern, function(currentUrl){
               var urlLink = currentUrl;
               var urlText = currentUrl;
               if(!urlLink.match(/\b(https?)/)){
                 urlLink = "http://" + urlLink;
               } 
               return "<a href='" + urlLink + "' target='_blank'>" + urlText + "</a>";
             });
    return replace;
  }   
}

/* 
* example to use
* window.onload = function(){
*   $("#sendButton").click(function(){
*     var value = $("#inputText").val();
*     var result = Urls.detectLink(value);
*     $("#result").html(result);
*   });  
* };
*/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น