หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556

การสร้าง Layout หน้าเว็บ ด้วย JSF primefaces


<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
   xmlns:p="http://primefaces.org/ui" 
   xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
   xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core">
  <h:head>
    <title>Layout Learning</title>
  </h:head>
  <h:body>
    <p:layout fullPage="true"
         expandTitle="ขยาย"
         closeTitle="ปิด"
         collapseTitle="ย่อ">

      <p:layoutUnit id="north"
             position="north"
             size="100"
             gutter="0"
             collapsible="true">
        <h:outputText value="header"/>
      </p:layoutUnit>

      <p:layoutUnit id="west"
             position="west"
             size="220"
             effectSpeed="1000"
             closable="true"
             effect="slide"
             header="left header"
             collapsible="true"
             gutter="0">
        <h:outputText value="left"/>
      </p:layoutUnit>

      <p:layoutUnit id="east"
             position="east"
             size="100"
             gutter="10"
             collapsible="true">
        <h:outputText value="right"/>
      </p:layoutUnit>

      <p:layoutUnit id="center"
             position="center">
        <h:outputText value="center"/>
      </p:layoutUnit>

      <p:layoutUnit id="south"
             position="south"
             size="40"
             gutter="0"
             collapsible="true">
        <h:outputText value="bottom"/>
      </p:layoutUnit>
    </p:layout>
  </h:body>
</html>


อธิบาย code

1. <p:layout/> คือ root ของ layout
    - fullPage="true" คือการบอกว่าให้ layout นั้นเต็มหน้า page  หรืออาจกล่าวได้ว่า root layout
      คือ tag html body ก็ได้ครับ
    - expandTitle="ขยาย" คือทุกๆ layout ที่สามารถขยายหรือ expand ได้ให้แสดง title ของปุ่ม
      expand ว่า "ขยาย"
    - closeTitle="ปิด" คือทุกๆ layout ที่สามารถปิดหรือ close ได้ให้แสดง title ของปุ่ม
      close ว่า "ปิด"
    - collapseTitle="ย่อ" คือทุกๆ layout ที่สามารถย่อหรือ collapse ได้ให้แสดง title ของปุ่ม
      collapse ว่า "ย่อ"
2. <p:layoutUnit/> คือ ส่วนย่อยของ layout ในแต่ละส่วน
    - id="north" คือการกำหนดให้ layoutUnit นั้นมี id เป็น north
    - position="north" คือตำแหน่งของ layoutUnit ที่เราต้องการให้อยู่ ในที่นี้คือส่วนบน (north)
      ซึ่งค่า layoutUnit ที่สามารถกำหนดได้มีอยู่ 5 ค่า คือ
          - north   คือ ส่วนบน
          - west    คือ ส่วนซ้าย
          - east     คือ ส่วนขวา
          - south   คือ ส่วนล่าง
          - center  คือ ส่วนกลาง
    - size="100" คือเราต้องการให้ layoutUnit นั้นกว้างเท่าไหร่ ในที่นี้คือ 100px
    - gutter="0" คือช่องว่าง หรือระยะห่างของแต่ละ layoutUnit  ว่าจะให้ห่างกันเท่าไหร่ ซึ่งในที่นี้คือ 0px
       หมายเหตุ gutter จะสามารถกำหนดขนาดได้ก็ต่อเมื่อมีการกำหนด collapsible="true" เท่านั้น
    - collapsible="true" คือ layoutUnit นั้นสามารถย่อได้
    - effect="slide" คือต่อที่ย่อหรือขยาย layoutUnit นั้นจะให้ใช้ effect อะไร
       ค่าที่สามารถกำหนดได้มีดังต่อไปนี้
           - blind
           - clip
           - drop
           - explode
           - fold
           - puff
           - slide
           - scale
           - bounce
           - pulsate
           - shake
           - size
    - effectSpeed="1000" คือให้ effect นั้นมีความเร็วเท่าไหร่  หน่วยเป็นมิลลิวินาที (millisecond)
      ในที่นี้คือ 1 วินาที
    - header="left header" เป็นการกำหนด text header ที่จะให้แสดงบน header ของ layoutUnit

หมายเหตุ  : เราสามารถเขียนเป็น  layout ซ้อน  layout ได้  นั่นคือ <p:layout/> อยู่ภายใต้ <p:layoutUnit/> อีกที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น