หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556

cookie serializer javascript

example to use
var values = [
  { name : 'AAA', value : 'aaa' },
  { name : 'BBB', value : 'bbb' },
  { name : 'CCC', value : 'ccc' }
];

var options = {
  separateKeyValue : ':',
  separateBlock = ',',
  path = '/',
  expire = 1 //day
};

var serializer = new na5cent.CookieSerializer('CKL', values, options); 
//CKL=AAA:aaa,BBB:bbb,CCC:ccc

serializer.get('AAA'); //aaa
serializer.set('AAA', 'xyz');
serializer.get('AAA'); //xyz
serializer.get('BBB'); //bbb
require : jquery.js
require : jquery-cookie.js
/**
 * @module na5cent.CookieSerializer
 * @author redcrow
 * @create 24/04/2013
 * @url   http://na5cent.blogspot.com/2013/04/cookie-serializer-javascript.html
 */
var na5cent = {};

na5cent.CookieSerializer = (function($) {

  return function(cookieName, cookieValues, options) {
    var name_ = cookieName;
    var serialize = '';

    var separateKeyValue = options.separateKeyValue || ':';
    var separateBlock = options.separateBlock || ',';
    var path = options.path || '/';
    var expire = options.expire || 365;

    for (var index in cookieValues) {
      var cookie = cookieValues[index];
      var name = cookie.name;
      var value = cookie.value;
      serialize = serialize + name + separateKeyValue + value + separateBlock;
    }

    this.set = function(key, value) {
      var windowLayoutCookie = $.cookie(name_);
      if (!windowLayoutCookie) {
        windowLayoutCookie = serialize;
      }

      var fullBlock = '';
      var cookies = windowLayoutCookie.split(separateBlock);
      for (var index in cookies) {
        if (cookies[index] !== '') {
          var ck = cookies[index].split(separateKeyValue);
          var cookieKey = ck.shift();
          var cookieValue = ck.pop();

          if (cookieKey === key) {
            cookieValue = value;
          }

          fullBlock = fullBlock + cookieKey + separateKeyValue + cookieValue + separateBlock;
        }
      }

      $.cookie(name_, fullBlock, {
        path: path,
        expires: expire
      });
    };

    this.get = function(key) {
      var windowLayoutCookie = $.cookie(name_);
      if (!windowLayoutCookie) {
        windowLayoutCookie = serialize;
        $.cookie(name_, windowLayoutCookie, {
          path: path,
          expires: expire
        });
      }

      var value;
      var cookies = windowLayoutCookie.split(separateBlock);
      for (var index in cookies) {
        if (cookies[index] !== '') {
          var ck = cookies[index].split(separateKeyValue);
          var cookieKey = ck.shift();
          var cookieValue = ck.pop();

          if (cookieKey === key) {
            value = (cookieValue === '') ? undefined : cookieValue;
            break;
          }
        }
      }

      return value;
    };
  };
})(jQuery);

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น