หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556

เขียน java เพื่อสร้าง QRCode


maven project
1. dependencies at pom.xml
...
...
...
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>3.8.1</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>com.google.guava</groupId>
      <artifactId>guava</artifactId>
      <version>13.0.1</version>
      <type>jar</type>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>net.glxn</groupId>
      <artifactId>qrgen</artifactId>
      <version>1.1</version>
    </dependency>
  </dependencies>
  
  <repositories>
    <repository>
      <id>QRGen</id>
      <name>QRGen Repo</name>
      <url>http://kenglxn.github.com/QRGen/repository</url>
    </repository>
  </repositories>
...
...
...
2. write code

package com.blogspot.na5cent.learning.qrcode;

import com.google.common.io.Files;
import com.google.common.io.InputSupplier;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import net.glxn.qrgen.QRCode; //****

/**
 * @author redcrow
 *
 */
public class Main {

  private static final Logger LOG = Logger.getLogger(Main.class.getName());
  private static final File parent = new File("D:\\learning\\java\\QRCode\\");

  static {
    if (!parent.exists()) {
      parent.mkdirs();
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    String clearText = "com.blogspot.na5cent";
    String outputFileName = "QRCode.png";     

    InputStream inputStream = null;
    try {
      File file = QRCode.from(clearText).file(); //*****

      inputStream = new FileInputStream(file);
      copyFile(parent, outputFileName, inputStream);
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      LOG.log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      LOG.log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (inputStream != null) {
        try {
          inputStream.close();
        } catch (IOException ex) {
          LOG.log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  private static void copyFile(File pathfile, String fileName, final InputStream inputStream) throws IOException {
    Files.copy(new InputSupplier<InputStream>() {
      @Override
      public InputStream getInput() throws IOException {
        return inputStream;
      }
    }, new File(pathfile, fileName));
  }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น