หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Export Jasper report to PDF file : java

maven project dependencies (pom.xml)
    ...
    ...
    ...

    <!-- Jasper Report **************************************************-->
    <dependency>
      <groupId>net.sf.jasperreports</groupId>
      <artifactId>jasperreports</artifactId>
      <version>5.0.1</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>net.sf.jasperreports</groupId>
      <artifactId>jasperreports-fonts</artifactId>
      <version>5.0.1</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.codehaus.groovy</groupId>
      <artifactId>groovy-all</artifactId>
      <version>1.8.5</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>net.sourceforge.jexcelapi</groupId>
      <artifactId>jxl</artifactId>
      <version>2.6.12</version>
    </dependency>
    <!-- Jasper Report **************************************************-->

    ...
    ...
    ...
JasperUtils.java

package com.blogspot.na5cent.report;

import java.io.File;
import java.io.InputStream;
import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Map;
import javax.naming.Context;
import javax.naming.InitialContext;
import javax.servlet.ServletContext;
import javax.sql.DataSource;
import net.sf.jasperreports.engine.JRException;
import net.sf.jasperreports.engine.JRExporterParameter;
import net.sf.jasperreports.engine.JRParameter;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
import net.sf.jasperreports.engine.JasperReport;
import net.sf.jasperreports.engine.data.JRBeanArrayDataSource;
import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter;
import net.sf.jasperreports.engine.fill.JRFileVirtualizer;
import net.sf.jasperreports.engine.util.JRLoader;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import com.blogspot.na5cent.util.JSFSpringUtils;

/**
 *
 * @author redcrow
 */
public class JasperUtils {

  private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(JasperUtils.class);
  private static Connection conn = null;

  public static void exportPDFToFile(JasperReport jasper, Object[] models, Map reportParam, File outputFile) throws JRException {
    JRFileVirtualizer virtualizer = null;
    try {
      //write report to temp file, protect out of memory
      virtualizer = new JRFileVirtualizer(2, System.getProperty("java.io.tmpdir"));
      reportParam.put(JRParameter.REPORT_VIRTUALIZER, virtualizer);
      
      //pass models into jasper bean  
      JRBeanArrayDataSource beans = new JRBeanArrayDataSource(models);
      JasperPrint jasperPrint = JasperFillManager.fillReport(jasper, reportParam, beans);

      //create exporter and set basic parameter
      JRPdfExporter exporter = new JRPdfExporter();
      exporter.setParameter(JRExporterParameter.OUTPUT_FILE, outputFile);
      exporter.setParameter(JRExporterParameter.JASPER_PRINT, jasperPrint);

      exporter.exportReport(); //export
    } finally {
      if (virtualizer != null) {
        virtualizer.cleanup(); //clean up temp file
      }
    }
  }

  public static void exportPDFToFile(InputStream jasperInputStream, Object[] models, Map reportParam, File outputFile) throws JRException {
    JasperReport jasper = (JasperReport) JRLoader.loadObject(jasperInputStream);
    exportPDFToFile(jasper, models, reportParam, outputFile);
  }

  public static void exportPDFToFileWithConnection(JasperReport jasper, Map reportParam, File outputFile, Connection connection) throws JRException {
    JRFileVirtualizer virtualizer = null;
    try {
      //write report to temp file, protect out of memory
      virtualizer = new JRFileVirtualizer(2, System.getProperty("java.io.tmpdir"));
      reportParam.put(JRParameter.REPORT_VIRTUALIZER, virtualizer);

      //user connection (inject database connection into jasper report)
      JasperPrint jasperPrint = JasperFillManager.fillReport(jasper, reportParam, connection);

      /create exporter and set basic parameter
      JRPdfExporter exporter = new JRPdfExporter();
      exporter.setParameter(JRExporterParameter.OUTPUT_FILE, outputFile);
      exporter.setParameter(JRExporterParameter.JASPER_PRINT, jasperPrint);

      exporter.exportReport(); //export
    } finally {
      if (virtualizer != null) {
        virtualizer.cleanup(); //clean up temp file
      }

      if (connection != null) {
        try {
          connection.close(); //close database connection
        } catch (SQLException ex) {
          LOG.warn(null, ex);
        }
      }
    }
  }

  public static void exportPDFToFileConnection(InputStream jasperInputStream, Map reportParam, File outputFile, Connection connection) throws JRException {
    JasperReport jasper = (JasperReport) JRLoader.loadObject(jasperInputStream);
    exportPDFToFileWithConnection(jasper, reportParam, outputFile, connection);
  }

  public static Connection getConnection(ServletContext servletContext) {
    try {

      if (conn == null || conn.isClosed()) {
        //Context ctx = new InitialContext();
        //DataSource ds = (DataSource) ctx.lookup("JNDI_NAME");
        //get datbase connection by spring util, you can learn at http://na5cent.blogspot.com/2012/12/jsf-get-service-by-webapplicationcontex.html
        DataSource ds = JSFSpringUtils.getBean(servletContext, DataSource.class); 
        conn = ds.getConnection();
      }
      return conn;

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
      return null;
    }


  }

  public static void closeConnection() throws SQLException {
    if (conn != null && !conn.isClosed()) {
      conn.close();
    }
  }
}

example to use
  private void report() {
    if (abtSelection != null) {
      InputStream jasperInputStream = null;
      try {
        //read jasper file from class path (OtherSorces of maven project)
        jasperInputStream = SearchManagedBean.class.getResourceAsStream("/report/formPrint.jasper");

        //get path file from config file (config.prpperties)
        File parent = new File(configProperties.getProperty("reportPath"));
        if (!parent.exists()) { //check file exists, if dose't exist create it and all sub folders
          parent.mkdirs(); 
        }

        File pdfFile = new File(parent, report);
        pdfFile.deleteOnExit();

        List<ReportModel> reportModels = new ArrayList<ReportModel>();
        for (ABT abt : abtSelection) {
          if (abt != null) {
            ReportModel model = new ReportModel();
            String title = abt.getBoss() + " " + abt.getName();
            model.setDate(new Date());
            model.setTitle(title);
            reportModels.add(model);
          }
        }

        ReportModel[] models = new ReportModel[reportModels.size()];
        models = reportModels.toArray(models);

        Map param = new HashMap();
        //read image as BufferedImage, you can learn at http://na5cent.blogspot.com/2013/04/send-image-to-jasper-report-java.html 
        BufferedImage headerImage = ImageIO.read(SearchManagedBean.class.getResourceAsStream("/report/headerImage.jpg"));
        param.put("headerImage", headerImage);
        param.put(JRParameter.REPORT_LOCALE, Languages.TH_LOCALE); //set report locale

        JasperUtils.exportPDFToFile(jasperInputStream, models, param, pdfFile); //***********
      } catch (JRException ex) {
        LOG.warn(null, ex);
      } catch (IOException ex) {
        LOG.warn(null, ex);
      } finally {
        if (jasperInputStream != null) {
          try {
            jasperInputStream.close();
          } catch (IOException ex) {
            LOG.warn(null, ex);
          }
        }
      }
    }
  }

2 ความคิดเห็น:

 1. เจ่งมาก..มือใหม่ี ไม่ค่อยรู้เรืองเลย ..ฯ มีง่ายป่ะ เอ่ย ? ิอิอิ

  ตอบลบ
 2. มี แบบ ใช้ Hibernate ร่วมมั้ย ??

  ตอบลบ