หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

angularjs enumeration : javascript

Enum Factory
var mapApp = ...

myApp.factory('Enumerate', function () {

  return function (list, fnc) {

    var Enumerate = function (ctx) {
      if (angular.isObject(ctx)) {
        angular.forEach(ctx, function (val, key) {
          this[key] = val;
        }, this);
      } else if (angular.isString(ctx)) {
        this.name = ctx;
      } else {
        throw new Error('incorrect arguments.');
      }
    };

    Enumerate.values = [];

    Enumerate.valueOf = function (ctx) {
      var obj = null;
      angular.forEach(Enumerate.values, function (item) {
        if (item.name === ctx) {
          obj = item;
          return false;
        }
      });

      if (!obj) {
        obj = new Enumerate(ctx);
        Enumerate.values.push(obj);
      }

      return obj;
    }

    Enumerate.prototype.toString = function () {
      return this.name;
    };

    fnc && angular.forEach(fnc, function (val, key) {
      Enumerate.prototype[key] = val;
    });

    angular.forEach(list, function (item) {
      Enumerate[
          angular.isObject(item)
          ? item.name
          : item
      ] = Enumerate.valueOf(item);
    });

    return Enumerate;
  };
});
Using
myApp..factory('StandardColumn', [
  'Enumerate',
  function (Enumerate) {

    var StandardColumn = function () {

    };

    /* define enum */
    StandardColumn.Format = Enumerate([
      {name: 'STRING', description: 'ตัวหนังสือ'},
      {name: 'NUMBER', description: 'ตัวเลข'},
      {name: 'STUDENT', description: 'นักเรียน'}
    ]);

    StandardColumn.Format.fromDescription = function (desc) {
      var obj = null;
      angular.forEach(StandardColumn.Format.values, function (item) {
        if (item.description === desc) {
          obj = item;
          return false;
        }
      })

      return obj;
    };

    StandardColumn.Operation = Enumerate([
      'SUM',
      'AVERAGE'
    ]);

    StandardColumn.prototype = {
      id: null,
      name: null,
      sequence: 1,
      format: StandardColumn.Format.STRING,
      operation: null,
      operateWith: null
    };

    return StandardColumn;
  }
]);

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น