หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

การติดตั้ง SSL แบบ Self-Sign ให้กับ (Apache) Web Server บน Ubuntu 11.10 Server

      1. เปิด Terminal ขึ้นมาด้วยการกด Ctrl + Alt + t ดังรูป      2. สร้าง Directory สำหรับติดตั้ง Key โดยใช้คำสั่ง

$ cd /
$ sudo mkdir ssl-cert
$ cd ssl-cert    ดังรูป      3. ติดตั้งโปรแกรม openssl  โดยใช้คำสั่ง $ sudo apt-get install openssl  ดังรูปการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์


      4. แก้ไขไฟล์ openssl.cnf  ซึ่งเก็บไว้ใน /etc/ssl  โดยการใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ 
$ sudo  gedit /etc/ssl/openssl.cnf  ดังรูป5. แก้ไขดังนี้   
CountryName_default = TH
State0rProvinceName_default =   //ค่าว่าง
จากนั้น Save ไว้เหมือนเดิม ดังรูป      6. สร้างไฟล์ Certificate โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้  $ sudo openssl genrsa –out server.key 1024  ดังรูป


      7. สร้าง Certificate Signing Request (CSP)  โดยการใช้คำสั่งดังต่อไปนี้
      $ sudo openssl req -config /etc/ssl/openssl.cnf -new -key server.key -out newcsr.csr   ดังรูป
   
                                                                                        

      หมายเหตุ  สัญลักษณ์  “\  หมายถึงการขึ้นบรรทัดใหม่  เพื่อให้สามารถอ่านคำสั่งได้ง่ายขึ้น
      
      8. จากนั้นกรอกข้อมูลดังรูปต่อไปนี้

 

      9. สร้างไฟล์ Server Certificate โดยการใช้คำสั่งดังต่อไปนี้
      $ sudo openssl x509 -req -days 365 -in newcsr.csr -signkey server.key -out server.crt  ดังรูป

 

      10. กำหนดให้ Apache Web Server ใช้งาน SSL  โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้  $ sudo a2enmod ssl  ดังรูป

 

      11. สร้าง /etc/apache2/sites-available/sslsite โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้
       $ sudo cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/sslsite ดังรูป

 

      12.  ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/apache2/sites-available/sslsite  โดยการใช้คำสั่งดังต่อไปนี้
      $ sudo gedit /etc/apache2/sites-available/sslsite  ดังรูป

 

 

      13. แก้ข้อความตามนี้
NameVirtualHost *:443
<VirtualHost *:443>
ServerAdmin admin@ na5cent.com
SSLEngine On
SSLCipherSuite ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP:+eNULL
SSLCertificateFile /ssl-cert/server.crt
SSLCertificateKeyFile /ssl-cert/server.key

จากนั้น Save ไว้  ดังรูป      14. กำหนดให้คอนฟิกนั้น  enable  โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้   $ sudo a2eansite sslsite  ดังรูป      15. Restart Network และ Apache  โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ 
$ sudo /etc/init.d/networking restart
$ sudo service apache2 restart 
ดังรูป           16. ตรวจสอบการทำงานของ SSL  ซึ่งจะทำงานอยู่ที่พอร์ต 443
โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้  $ netstat –tan   ดังรูป       17. ตรวจสอบ IP เครื่อง Server โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้  $ sudo ifconfig  ดังรูป


      18. ทดสอบการใช้บริการ HTTPS ผ่านเครื่อง Client (Ubuntu Desktop)
ที่เครื่อง Client  เปิด Browser ขึ้นมา  พิมพ์ URL เป็น  https://Server_IP  เช่น  https://192.168.107.144  ดังรูป

 

      19. คลิกที่  I Understand the Risks > Add Exception > Confirm Security Exception ดังรูป       20. สามารถใช้บริการ HTTPS ได้ดังรูป


       21. ลองพิมพ์ URL https://192.168.107.144/index.php  ดังรูป


       22. ดูรายละเอียดของ  Server Certificate  ดังรู
credit : เพื่อนพ้องน้องพี่กรรรมไอที บ้านสูงชั้น 13 ริมน้าเจ้าพระยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น